Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας προσφέρει θέση εργασίας σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτης για την παροχή υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού, και ειδικότερα για την παροχή Συμβουλευτικής Σπουδών στο έργο με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δι.Πα.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας)» με έδρα τις εγκαταστάσεις του Δι.Πα.Ε. στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Θέση εργασίας κοινωνικού λειτουργού

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

  • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφ΄ όσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) σε συνάφεια με το αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης ή αντίστοιχο πτυχίο άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία / επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

  • Επιπρόσθετη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης άνω των πέντε (5) ετών

Σημειωτέον ότι για τους ενδιαφερόμενους του παραπάνω υπό προκήρυξη αντικειμένου, των οποίων οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση κοινωνικού λειτουργού

Το αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει να εκτελέσει o «Ανάδοχος» είναι η συμμετοχή του στο ΠΕ 5: Παροχή Συμβουλευτικών Σπουδών

Στόχος είναι η ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της αυτοεπίγνωσης των φοιτητών. Θα διερευνηθούν πιθανές κατευθύνσεις σπουδών σε συνάρτηση με τα ενδιαφέροντα τους. Στη συνέχεια ο σύμβουλος μέσα από συνεδρίες παραθέτει εναλλακτικές κατευθύνσεις και δημιουργεί ένα μεσοπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης.

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας ή όπου αλλού υποδειχθεί από τον εργοδότη.

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για τη θέση εργασίας και την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης: Θέση εργασίας κοινωνικού λειτουργού.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησης της στη διαύγεια και μέχρι τις 31/10/2022.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Οι εκθέσεις για το παραχθέν έργο του αντισυμβαλλόμενου θα πιστοποιούνται με τη βεβαίωση παραλαβής παραδοτέων από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες υλοποίησης του έργου.

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή του Αναδόχου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου καθορίζεται στο ποσό των τριανταένα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (31.578,93€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα, 30/11/2020, και ώρα 13:30 στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε.
Παράρτημα Καβάλας
Άγιος Λουκάς
65404, Καβάλα
Με την ένδειξη: «Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35670/2020 Πρόσκληση»