Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, αναζητά ψυχολόγο.

Ψυχολόγος στην ψυχογηριατρική εταιρεία

Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Ν. Κοζάνης

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης , αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Iωάννου Δροσοπούλου 22, 112 57 Αθήνα ή ταχυδρομικά με την ένδειξη :

«Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5044930 της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ» στο Ν.Κοζάνης»

Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής, βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, που επισυνάπτεται:

Αναλυτική προκήρυξη για τη θέση εργασίας ψυχολόγου στην ψυχογηριατρική εταιρεία Ο Νέστωρ

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Τρίτη 8/12/2020 και λήγει την Τετάρτη 23/12/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Τετάρτη 23/12/2020 (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ»).

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 11.00- 14.30 στο τηλ. 210-8235050, (κα Παναγιώτα Τσόκη, Υπεύθυνη Έργου ΕΣΠΑ Κοζάνης).

Περί προσωπικών δεδομένων

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας μας για έξι (6) μήνες, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ», συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU2016/679.