Ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά ενός (1) ατόμου,  με τίτλο «Ανάπτυξη υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων», με έδρα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού

Κατηγορία και κλάδος:

(1)ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών

Υπηρεσία:

Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΠΕ Καβάλας (Καβάλα)

Έδρα υπηρεσίας:

Βότση 3, γωνία Βενιζέλου, Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Διάρκεια σύμβασης:

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 2 έτη και έως τη λήξη του Προγράμματος

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 26/04/2021 έως τις 30/04/2021 μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr/ σύμφωνα με τη διαδικασία, τα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β΄460), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25.11.2020 (Β’5227), η οποία είναι αναρτημένη συνοδευόμενη με αρχείο οδηγιών στο προαναφερόμενο διαδικτυακό
τόπο.

Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μία μόνο ΔΥΠΕ και σε μια κατηγορία και κλάδο, με σειρά προτίμησης, για οχτώ (8) φορείς που λειτουργούν στην γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του. Στις ιστοσελίδες των ΔΥΠΕ, θα αναρτηθούν οι ηλεκτρονικοί
κατάλογοι κατάταξης ανά φορέα, κατηγορία και κλάδο.

Σημείωση:

Το προσωπικό που θα προσληφθεί, θα απασχοληθεί στα κτίρια των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.

Η ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του έργου ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν φόρμα αίτησης – δήλωσης ηλεκτρονικά και να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Λοιπό Επικουρικό

Η είσοδός τους στην πλατφόρμα θα γίνεται μέσω κωδικών taxis και έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οχτώ (8) φορείς που λειτουργούν στην γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του.