Ανακοινώνεται η πρόθεση του N.Π.Δ.Δ «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού» να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών στους πέντε (5) Παιδικούς –Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού» με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «ΠΕ Ψυχολόγου», με εξειδίκευση στη Παιδαγωγική ή Σχολική Ψυχολογία , για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Περίοδος 2020-2021, για διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εως 31/07/2021.

Απαιτούμενα προσόντα είναι πτυχία συναφή με το αντικείμενο της εκτέλεσης του έργου. Θα προηγηθεί υποψήφιος με σχετική προϋπηρεσία σε Δομές υποστήριξης παιδιών ιδιαίτερα νηπίων προσχολικής ηλικίας και η παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη θέση εργασίας ψυχολόγου

1. Αίτηση.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητα.

3. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας με ειδίκευση στη Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979(Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Ψυχολόγου.

5. Σχετική προϋπηρεσία ιδιαίτερα σε νήπια προσχολικής ηλικίας ή παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ψυχολόγων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια ΤΚ 19010.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 11/05/2021 έως και 20/05/2021.