Το ΚΕΘΕΑ προσφέρει θέση εργασίας σε έναν ψυχολόγο στην Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο που απευθύνεται στον πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές (διαδίκτυο, τυχερά παιχνίδια) και διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού.

Βασική στόχευση των υπηρεσιών θα αποτελούν η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Γενικά προσόντα πρόσληψης ψυχολόγου

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να ομιλούν και να γράφουν την ελληνική γλώσσα.
 • Εφόσον είναι άρρενες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 • Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο έναρξης της πρόσληψης.
 • Να μην έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου.

Συγκεκριμένα δεν δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα:

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Η ανικανότητα πρόσληψης αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει το σχετικό κώλυμα.

Ειδικά προσόντα πρόσληψης ψυχολόγου

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Ψυχολογία.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 • Ξένη γλώσσα.
 • Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ με το διάστημα από την απόκτηση της να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση εργασίας ψυχολόγου

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται πρέπει:

I. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr) – ενότητα «Νέα»

Επισήμανση:

Η σωστή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Επειδή η μοριοδότηση και επεξεργασία των Αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της
ηλεκτρονικής Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης τα οποία αντιστοιχούν στα απαιτούμενα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που διαθέτουν.

Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν όλα τα πεδία με τα απαιτούμενα προσόντα ή αν συμπληρώσουν άλλα πεδία από αυτά που απαιτούνται ή αν
αναφέρουν προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που διαθέτουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη, και οι υποψήφιοι αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, έστω και αν αποστείλουν εκ των υστέρων τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής ξεκινά από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 8 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 και λήγει στις 22 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης.

IΙ. Να αποστείλουν στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 8 Ιουλίου
2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 έως και τις 22 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Την εκτυπώσιμη μορφή της ηλεκτρονικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) και επιπλέον για τους πολίτες
κρατών μελών της ΕΕ αντίγραφο κάρτας μόνιμης παραμονής καθώς και πλήρη γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επίπεδου Γ1 (παλαιό Δ) από κέντρο ελληνικής γλώσσας.

4. Βεβαίωση στρατολογίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανδρών υποψήφιων.

5. Τίτλο σπουδών.

6. «Αναλυτικό πίνακα υπολογισμού επαγγελματικής εμπειρίας» με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της. Ο Αναλυτικός Πίνακας Υπολογισμού Επαγγελματικής Εμπειρίας βρίσκεται στα αρχεία της αναγγελίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

7. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

8. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

9. Επαγγελματική ταυτότητα τουλάχιστον Β’ τάξης, όπου απαιτείται.

10. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β΄ με το διάστημα από την απόκτηση της να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος.

11. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 ότι «δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου σπουδών».

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα/θέση και θα αποσταλούν, πρέπει να σαρωθούν από οπτικό σαρωτή (scanner). Εάν οι υποψήφιοι δεν αποστείλουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής τους στη διαδικασία και αποκλείονται από αυτήν.

Το εμπρόθεσμο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής του στο ΚΕΘΕΑ, δηλαδή από τις 8 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 έως και τις 22 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να περιλαμβάνει στα συνημμένα, επιστολή στην οποία θα αναφέρονται τα δεδομένα-στοιχεία του ηλεκτρονικού εντύπου «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει.

Συνημμένα υποβάλλεται υποχρεωτικά, η εκτυπώσιμη μορφή της αρχικής ηλεκτρονικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία συμπληρώνονται χειρόγραφα τα δεδομένα-στοιχεία προς αντικατάσταση καθώς και τα προς συμπλήρωση δικαιολογητικά.

Από τα παραπάνω τεκμαίρεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν:

α) ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και

β) ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να τροποποιήσουν στοιχεία της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης ή για να αποστείλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.