Ο ΟΚΑΝΑ προκηρύσσει 20 νέες θέσεις ψυχολόγων για τη στελέχωση των δομών/υπηρεσιών του. Οι θέσεις θα είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου χρόνου).

Συγκεκριμένα οι θέσεις Ψυχολόγων έχουν ως εξής:

Νομός Αττικής
Ψυχολόγων ΠΕ : 12 θέσεις

Νομός Θεσσαλονίκης
Ψυχολόγων ΠΕ : 2 θέσεις

Νομός Πιερίας - Κατερίνη
Ψυχολόγων ΠΕ: 1 θέση

Νομός Έβρου - Αλεξανδρούπολη
Ψυχολόγων ΠΕ : 1 θέση

Νομός Τρικάλων - Τρίκαλα
Ψυχολόγων ΠΕ : 1 θέση

Νομός Ηλείας - Πύργος 
Ψυχολόγων ΠΕ : 1 θέση

Νομός Αχαΐας - Πάτρα
Ψυχολόγων ΠΕ : 2 θέσεις

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

Συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα

  • Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
  • Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
  • Η εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης  Η γνώση ξένης γλώσσας
  • Η γνώση χρήσης Η/Υ

Επιλογή Υποψηφίων

Για την διαδικασία επιλογής λαμβάνονται υπόψη και μοριοδοτούνται οι εξής ομάδες κριτηρίων:

(Α) Τυπικά και Εκπαιδευτικά προσόντα με συντελεστή βαρύτητας 33%
(Β) Εργασιακή εμπειρία με συντελεστή βαρύτητας 33%
(Γ) Συνέντευξη με συντελεστή βαρύτητας 34% Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό 4 5 άθροισμα.

Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

Η επιλογή και μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την με αριθ. Υ5γ/Γ.Π.οικ.22284/28-2-02 ΚΥΑ (Β΄307/15-32002).

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από συνέντευξη.

Η Γραμματεία της Επιτροπής Επιλογής καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων που υποβάλλουν αιτήσεις εκπρόθεσμες ή που δεν πληρούν τα γενικά προσόντα πρόσληψης ή τα ελάχιστα τυπικά προσόντα συμμετοχής στην Προκήρυξη καθώς και πίνακα αυτών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για να συνεχίσουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται στην Επιτροπή Επιλογής η οποία ελέγχει και αποφασίζει για την οριστικοποίηση των ανωτέρω πινάκων.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει σε σειρά κατάταξης των υποψηφίων βάσει της μοριοδότηση τους για την ομάδα κριτηρίων (Α) και (Β) και καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης.

Οι Πίνακες αυτοί (Πίνακας υποψηφίων που αποκλείστηκαν για τυπικούς λόγους και Προσωρινοί πίνακες κατάταξης) αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ (Αβέρωφ 21, Αθήνα) και εάν η θέση προορίζεται για αποκεντρωμένη υπηρεσία και στο οικείο κατάστημα, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ (www.okana.gr ).

Κατά των εν λόγω Πινάκων επιτρέπεται ένσταση εντός τριών ημερών από την ανάρτησή τους, η οποία υποβάλλεται προς την Επιλογή Επιλογής, εξετάζεται από αυτήν και η οποία αποφαίνεται και αποφασίζει υπό της υποβληθείσας ένστασης.

Βάσει της σειράς κατάταξης, όπως αυτή θα προκύψει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των ομάδων κριτηρίων (Α) & (Β) κατόπιν της εξέτασης και των ενστάσεων, θα κληθούν να συμμετέχουν σε δομημένη συνέντευξη οι δέκα (10) πρώτοι εκ των υποψηφίων ανά νομό και θέση.

Εάν ο αριθμός των εν λόγω υποψηφίων είναι μικρότερος των δέκα (10), τότε θα κληθεί το σύνολο των υποψηφίων.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη δομημένη συνέντευξη έχουν ως εξής :

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
1. Γνώσεις και βιβλιογραφική ενημερότητα για το επαγγελματικό αντικείμενο
2. Εκπαιδεύσεις και σεμινάρια για το επαγγελματικό αντικείμενο, ιδίως πρόσφατα
3. Εθελοντισμός ή κοινωνική προσφορά (πχ. συμμετοχή σε ΜΚΟ)
4. Άλλη σχετική με το επαγγελματικό αντικείμενο δραστηριότητα

Β. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
1. Εκπαιδεύσεις και σεμινάρια για εξαρτήσεις
2. Γνώσεις και στάσεις για τις εξαρτήσεις
3. Εθελοντισμός ειδικά στον χώρο των εξαρτήσεων
4. Επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο των εξαρτήσεων

Γ. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Στάση κατά τη συνέντευξη (λεκτική και εξωλεκτική) ως προς την Επιτροπή 6
2. Στάση κατά τη συνέντευξη ως προς τους άλλους υποψηφίους
3. Επικοινωνίας κατά τη συνέντευξη, λεκτικές ικανότητες, κοινωνικές δεξιότητες
4. Παράδειγμα δεξιοτήτων (πχ. επίλυση συγκρούσεων, ιεραρχική διαδικασία)

Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
1. Φιλοσοφία ζωής, επαγγελματική φιλοσοφία, στάσεις, πεποιθήσεις, προκαταλήψεις
2. Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση (ακόμη και σε άλλο αντικείμενο)
3. Παράδειγμα προσαρμοστικότητας (πχ. αντίδραση σε μία καινοφανή κατάσταση)
4. Παράδειγμα εργασίας σε ομάδες Κατά τη συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι απαντούν σε όμοιες ή παρεμφερείς ερωτήσεις που σχετίζονται με τις ανωτέρω θεματικές ενότητες.

Κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής ξεχωριστά αξιολογεί το επίπεδο (Ανεπαρκές, Ικανοποιητικό, Καλό, Πολύ Καλό, Εξαιρετικό) των υποψηφίων για κάθε θεματική ενότητα με βαθμολογούμενη κλίμακα και καταχωρεί τη βαθμολογία της συνέντευξης ανά υποψήφιο, σε αντίστοιχο φύλλο αξιολόγησης. Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της συνέντευξης καθορίζεται για τους υποψηφίους σε χίλια (1000) μόρια (250 ανά θεματική ενότητα).

Κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής καταχωρεί τη βαθμολογία της συνέντευξης, ανά υποψήφιο, σε αντίστοιχο φύλλο αξιολόγησης. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες στη συνέντευξη λάβουν τελική μοριοδότηση κατώτερη των 500 μορίων κατά τα ως άνω οριζόμενα, η Επιτροπή Επιλογής δύναται να καλεί για συνέντευξη, σύμφωνα με την αρχική σειρά κατάταξης, αριθμό υποψηφίων ίσο με το σύνολο όσων έλαβαν μοριοδότηση κατώτερη των 500 μορίων.

Αιτήσεις, Διαδικασία

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω, πρέπει:

Ι. Να αποστείλουν ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Αβέρωφ 21, 10433 -- Αθήνα Για την Προκήρυξη Πόλη : Θέση : : 6034/17112022 (αναλυτικά η ειδικότητα) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία μπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Βιογραφικό Σημείωμα

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)

4. Τίτλοι Σπουδών 

5. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος

6. Φωτοαντίγραφο άδειας τίτλου ιατρικής ειδικότητας

7. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της :

8 i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης ii. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο iii. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της iv. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα , από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας 8. Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, εφόσον την επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτηση συμμετοχής του 

9. Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Η/Υ, εφόσον την επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτηση συμμετοχής του.

10. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 22η/11/2022 ημέρα Τρίτη και λήγει την 11η/12/2022 ημέρα Κυριακή.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 22η/11/2022 ή που θα υποβληθούν μετά την 11η/12/2022, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ www.okana.gr . Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί, επί δύο συνεχείς ημέρες, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία (1) τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, Έβρου, Πιερίας, Τρικάλων, Ηλείας και Αχαΐας. Επίσης θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.okana.gr και θα αναρτηθεί στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.