Απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για Άδεια Ασκήσης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.
Σημείωση: Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικά και μπορεί σε ένα μικρό βαθμό να διαφέρουν από περιφέρεια σε περιφέρεια.

Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την οικεία περιφέρεια (πρώην νομαρχία) προκειμένου να επιβεβαιώσετε τις απαιτήσεις.

1. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου (σύμφωνα την οδηγία 89/48 της Ε.Ε.) (Απαραίτητο έγγραφο)

2. Υπεύθυνη δήλωση εάν έχει ασκήσει επάγγελμα, που και για πόσο χρόνο αποδεικνύεται (Απαραίτητο έγγραφο)

3. Αν υπάρχει πρακτική άσκηση, σχετικά πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται

4. Φωτοτυπία επικυρωμένη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου/ Η επικύρωση γίνεται σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία και στο ΚΕΠ/ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

5. Πιστοποιητικό της Αρμόδιας Αρχής ότι ασκούν νόμιμα το επάγγελμα, για πόσο χρόνο και ότι δεν τους έχει αφαιρεθεί ή ανασταλεί το δικαίωμα αυτό (για όσους έχουν ασκήσει το επάγγελμα στη χώρα προέλευσης)

6. Βεβαίωση από Αρμόδια Αρχή ότι η σχολή είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ότι η πρόσβαση στη σχολή απαιτεί την περάτωση των σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

7. Αντίγραφο πτυχίου ή δίπλωμα ή σύνολο διπλωμάτων τριετούς τουλάχιστον εκπαίδευσης σε πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα της οικείας σχολής

Κρίση Πανικού: Όταν χτυπά ψεύτικος συναγερμός ,Νέο Σεμινάριο από το PSYCHOLOGY.GR, με εισηγήτρια την ψυχολόγο – ψυχοθεραπεύτρια, Άρτεμις Αντωνίου.

8. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την χώρα προέλευσης ή βεβαίωση ότι το Πτυχίο ή δίπλωμα επέχει θέση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

9. Παράβολο Δ.Ο.Υ. (7,63 €)

10. Χαρτόσημο (29,35 €)

11. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

12. Πιστοποιητικό Υγείας

13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Απαραίτητο έγγραφο)

14. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ (πλήρες) - τύπου Α΄ - τύπου Β΄/ Για τους άνδρες/ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Αναγνώριση στρατιωτικής προϋπηρεσίας στον ΚΕΑΔ (TN)

15. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης δευτεροβάθμιας σχολής ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής

Διαδικασία για την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου

 Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου σύμφωνα με την Οδηγία 89/48 της Ε.Ε., προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου σύμφωνα με την Οδηγία 89/48 της Ε.Ε.

Διαβάστε ακόμη σχετικά με το επάγγελμα του ψυχολόγου: Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων, Αναθεώρηση 2019, από το Υπουργείο Υγείας