Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή Ψυχολόγων στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Υποέργου: Πιλοτικό πρόγραμμα προσωπικού βοηθούν για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καταπολέμησης της φτώχειας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Ψυχολόγους για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης της α΄ φάσης του Πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» που υλοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και αφορά στην Παροχή Προσωπικής Βοήθειας σε άτομα με αναπηρία.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, στην οποία ορίζονται κριτήρια επιλογής, ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δηλώνουν την πρόθεση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα ως αξιολογητές, με σκοπό την κατάρτιση ειδικού καταλόγου ψυχολόγων που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2022.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.1 Οι Ειδικές Επιτροπές είναι αρμόδιες για την εκτίμηση της ανάγκης παροχής Προσωπικού Βοηθού σε άτομα με αναπηρία μετά από αξιολόγηση στο χώρο διαμονής του, κατόπιν επαλήθευσης της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση που το Άτομο με Αναπηρία που έχει αιτηθεί Προσωπικό Βοηθό διαθέτει Εκπρόσωπο/ους, παρίσταται υποχρεωτικώς στην διαδικασία της αξιολόγησης τουλάχιστον ένας από αυτούς. Είναι επιτρεπτή η παρουσία διερμηνέα νοηματικής ή άλλης γλώσσας, φυσικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον το επιθυμεί ο Αιτών και με δική του ευθύνη.

1.2 Η Προσωπική Βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του Αποδέκτη (Άτομα με κινητική, νοητική ή/και αναπτυξιακή ή και ψυχική αναπηρία και άτομα με αισθητηριακή αναπηρία) από Προσωπικό Βοηθό της Επιλογής ή του κατά περίπτωση Εκπροσώπου του, για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντά του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής:

α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή,
β) εργασία και σπουδές
γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και
δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη συμμετοχή στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης απαιτείται η εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο ψυχολόγων που θα καταρτιστεί και θα τηρηθεί στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση για συμμετοχή στον κατάλογο αξιολογητών ψυχολόγων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης (επισυνάπτεται στο Παράρτημα)

β) τίτλο σπουδών τμήματος Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου του εξωτερικού, με σφραγίδα της Χάγης (apostille) και επίσημη μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας της εκδοθείσας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή Ιδιωτικού Πανεπιστημίου της Ελλάδας που είναι παράρτημα ξένων Πανεπιστημίων στη χώρα και έχει εξασφαλίσει επαγγελματική ισοτιμία από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

γ) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου

δ) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνεται, όπως προβλέπει το το άρθρο 3, παρ. 3 της ΚΥΑ 28455/2022, ότι δεν παρέχει συστηματικά υπηρεσίες που προσομοιάζουν στην Προσωπική Βοήθεια ατόμων με αναπηρία, όπως ενδεικτικώς υπηρεσίες προσωπικών βοηθών, συνοδών και φροντιστών, ούτε συνδέεται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή άλλη παρόμοια σύμβαση ή σχέση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες και ότι, εάν στο μέλλον παρέχει τέτοιες υπηρεσίες ή συνάψει τέτοια σύμβαση ή σχέση, θα παραιτηθεί αμέσως από τη θέση του ως μέλους Επιτροπής. Θα συνεκτιμηθούν θετικά: στ) τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σχετικό με θέματα ΑμεΑ

ζ) προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε δομές ή άλλο πλαίσιο φροντίδας ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών πλαισίων

η) προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε κλινικό πλαίσιο

θ) βεβαίωση / πιστοποίηση παρακολούθησης σεμιναρίου ή κύκλου επιμόρφωσης σχετικά με τα ΑμεΑ.

Κατεβάστε το PDF με την πρόσκληση του YEKA και δείτε αναλυτικές πληροφορίες και έντυπο αίτησης.