Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Έγκαιρη Ανίχνευση και Πρόληψη Υποτροπών Ευάλωτων Ψυχικά Ομάδων: ο ρόλος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας» που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου. 

Αντικείμενο ανατιθέμενου έργου:

Επιστημονική ανάλυση των δεδομένων στην έγκαιρη ανίχνευση και στην πρόληψη υποτροπών ευάλωτων ψυχικά ομάδων που παρακολουθούνται από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ)

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ανατιθέμενου έργου και περιγραφή παραδοτέων: 

  • Συλλογή δεδομένων – συμπλήρωση κενών που υπάρχουν στη βάση δεδομένων της Κινητής Μονάδας για τις ευάλωτες ομάδες.
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων – Προκαταρτικά αποτελέσματα της επιδημιολογικής και στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων της Κινητής Μονάδας.
  • Επεξεργασία και Ανάλυση δεδομένων για την εξαγωγή τελικών αποτελεσμάτων της επιδημιολογικής και στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων της Κινητής Μονάδας.

Απαραίτητα προσόντα: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης Ψυχολογίας/Κοινωνικών Επιστημών, Ιδρύματος της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, ο οποίος είτε να έχει εκδοθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παράλληλα και ο ανωτέρω Τίτλος να είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 306 ν 4957/2022 (ΠΡΟΣΟΧΗ: αφορά σε ερευνητικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό), είτε να είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Αποδεδειγμένη γνώση/ εμπειρία σε προηγμένες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης όπως αποδεικνύεται από τη συγγραφή ενός διδακτορικού ή συστατική επιστολή όπου θα βεβαιώνεται η συγκεκριμένη γνώση

3. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022.

4. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ΠΔ 85/2022, στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή και ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Πρόσθετα προσόντα:

1. Αποδεδειγμένη κλινική προϋπηρεσία/ εργασιακή ή επαγγελματική κλινική εμπειρία (μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και τη λήψη της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται) σε θέματα ψυχικής υγείας και κοινοτικής ψυχιατρικής

2. Αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος στη στατιστική/ επιδημιολογία Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, ο οποίος είτε να έχει εκδοθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παράλληλα και ο ανωτέρω Τίτλος να είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 306 ν 4957/2022, είτε να είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ξεκινά την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και λήγει 10 ημερολογιακές μέρες μετά, δηλαδή την 8η Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., εντός της ανωτέρω καθορισμένης ημερομηνίας. 

Στοιχεία επικοινωνίας για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, Προμηθειών & Συναλλαγών, Παπαδάκη Ζαχαρένια τηλ.: 2810-393171

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: Πατραμάνη Χαρά τηλ: 2810-394617

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ