Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων, μεταξύ των οποίων, ενός (1) Ψυχολόγου, για την υλοποίηση της δράσης "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023".

Η θέση αφορά σε Ψυχολόγο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), για τη στελέχωση των ενταγμένων στη δράση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης (Δήμο Ρεθύμνης), με διάρκεια σύμβασης από την υπόγραφή αυτής έως 31/08/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία, Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Ψυχολόγου
  • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
  • Ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ'εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από την παρούσα ανακοίνωση, άδειας άσκησης επαγγέλαμτος ή βεβαίωσης πλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Ψυχολόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνταινα συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημλενη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ρεθύμνης, Λεωφ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74132, Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας 28313 41315).

Δείτε πιο αναλυτικά ολόκληρη την ανακοίνωση στη διεύθυνσηΠρόσληψη Ψυχολόγου στο Ρέθυμνο.