Ο Δήμος Αθηναίνων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Φάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική».

Το αντικείμενο της παρούσας Πράξης είναι η ανάπτυξη δράσεων για την ισότητα των φύλων στο Δήμο Αθηναίων, μέσω της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να προωθηθεί η οπτική του φύλου σε πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις του Δήμου Αθηναίων, όπως επίσης και να αναπτυχθεί πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (2 θέσεις)

Καθήκοντα και προϋποθέσεις:

 • Να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Να συμμετέχει στην αξιολόγηση συμπεριφοράς, προσωπικότητας, δεξιοτήτων και γνωστικών ικανοτήτων των ωφελούμενων
 • Να εκπονεί το Ατομικό (ή Οικογενειακό) Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης για κάθε ωφελούμενη και μεριμνούν για τις απαραίτητες διαδικασίες διασύνδεσης με τους φορείς παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.
 • Να ενημερώνει τους ατομικούς φακέλους των ωφελούμενων.
 • Να υλοποιεί ατομικές ή/και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής.
 • Να πραγματοποιεί συνοδείες σε νοσοκομεία, φορείς και υπηρεσίες όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.
 • Να τηρεί αρχείο στη σχετική βάση δεδομένων.
 • Να συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα για αξιολόγηση της πορείας των ωφελούμενων.
 • Να επιβλέπει την τήρηση του ατομικού συμφωνητικού.
 • Να συντάσσει μηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις πεπραγμένων και στατιστικές αναφορές.
 • Να συμμετέχει σε δράσεις δημοσιότητας προς την ευρύτερη κοινότητα, με στόχο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των κατοίκων, την προσέγγιση των αστέγων χρηστών, την προσέλκυση εθελοντών και χορηγών, καθώς και την ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.
 • Να συμμετέχει σε συναντήσεις ή εκπαιδέυσεις
 • Απασχόληση σε βάρδιες

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (1 θέση)

Καθήκοντα και προϋποθέσεις:

 • Να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη.
 • Να παρέχει ψυχολογική στήριξη σε ατομική ή ομαδική συνάντηση, λαμβάνει πληροφορίες για τις οικογενειακές σχέσεις, καθώς και τις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις. Εντοπίζει δυσκολίες επικοινωνίας και προσπαθεί για την ανάπτυξη υποστηρικτικού δικτύου.
 • Να παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένης στήριξης, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Κάνει τη διασύνδεση π.χ. με υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες ψυχικής υγείας κ.λπ.
 • Να συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες, παρακολουθεί την πορεία των εξυπηρετούμενων που έχουν παραπεμθεί και διαμεσολαβεί, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κ.λπ.
 • Να καταχωρεί τις σημειώσεις από τη συνεδρία με την ωφελούμενη, τηρεί αρχείο του ιστορικού, καταχωρεί στοιχεία σε ειδικό αρχείο ή/και στον φυσικό φάκελο της ωφελούμενης.
 • Απασχόληση σε βάρδιες.

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (1 θέση)

Καθήκοντα και προϋποθέσεις: 

 • Να παρέχει ιατρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής τέχνης και επιστήμης ανάλογα με την ειδικότητα του.
 • Να είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση, διάγνωση, εισαγωγή στον ξενώνα, και θεραπεία ή παραπομπή για θεραπεία των ωφελούμενων για θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας ή/και των εξαρτήσεων.
 • Να συνεργάζεται με τους ψυχολόγους για την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στους ωφελούμενους καθώς και με αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς στη διαχείριση των περιστατικών.
 • Ο/Η ψυχίατρος θα εξυπηρετήσει και τις λοιπές ανάγκες της Πράξης, δηλαδή θα εξετάζει και εκδίδει πιστοποιητικά για φιλοξενία σε ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτως βίας και των παιδιών τους, του δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων.
 • Μερική απασχόληση με φυσική παρουσία, και σε ωράριο που προσαρμόζεται στις ανάγκες των ωφελούμενων.
 • Διαρκής διαθεσιμότητα για εξ αποστάσεως συνδρομή σε έκτακτα περιστατικά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 153536/24-05-2023 Ανακοίνωσης.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 26 Μαίου 2023 - Τρίτη 6 Ιουνίου 2023