Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 8 ατόμων για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως τις 31/12/2023, για τη στήριξη του Έργου 2 «Ψυχολογική Υποστήριξη» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)».

Τυπικά προσόντα / Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση υποψηφιότητας
2.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι «όλα τα ατομικά στοιχεία είναι αληθή, ότι τα δικαιολογητικά είναι πιστά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που τηρεί και τα οποία θα προσκομιστούν εφόσον του ζητηθεί», νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
4. Φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης
6. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
8. Για τους άρρενες υποψήφιους, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή νόμιμης απαλλαγής,
9.Επαρκώς τεκμηριωμένη εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους αποκλειστικά σε πληθυσμό προσφύγων – μεταναστών (μοριοδοτούνται έως 84 μήνες).

Πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα/κριτήρια:

1. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης άλλης ξένης γλώσσας πλην αγγλικής με μέγιστο αριθμό τις δύο επιπλέον ξένες γλώσσες.

Όσα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα-πιστοποιητικά-δικαιολογητικά δεν είναι στην ελληνική γλώσσα, απαιτείται και η προσκόμιση μετάφρασής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία.

Για την αξιολόγηση και μοριοδότηση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων θα ληφθούν υπόψη τα υπαγορευόμενα από το νόμο και θα αξιοποιηθούν τα οριζόμενα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και τα παραρτήματα αυτών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα παραστατικά/δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της ειδικότητας - θέσης που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 02/06/2023 έως και 16/06/2023, ώρα 14.00 ως εξής:

α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ

β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθημερινά 12:00 - 14:00 στο τηλέφωνο 2102420223.

Κατεβάστε το pdf με τις αναλυτικές πληροφορίες για τις 8 Θέσεις Εργασίας Ψυχολόγων στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.