Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (08 μήνες), συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. 

Οι θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 μήνες

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 8 μήνες

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄ 278), όπως ισχύει], Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Ψυχολόγου.
  • Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

*Βλ. αλλαγές Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) εντός πλαισίου Ανακοίνωσης

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8 μήνες

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 8 μήνες

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8 μήνες

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 μήνες

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 μήνες

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 8 μήνες

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 8 μήνες

ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ - ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ 8 μήνες

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 8 μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Μελιδονίου 27, Τ.Κ. 73300, Χαλέπα Χανίων, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (τηλ. Επικοινωνίας: 2821023360).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 08/06/2023 έως και 19/06/2023.

Αρχεία Αναλυτικών πληροφοριών & Αίτηση: Αρχείο 01 | Αρχείο 02 | Αρχείο 03 | Αρχείο 04 |