Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Ψυχολόγου που θα απασχολείται σε χώρο ημερήσιας φροντίδας παιδιών στο Αγρίνιο.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες: 

 • Φροντίζει για την σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών
 • Συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες/ κέντρα, για εξατομικευμένα και ειδικά προβλήματα ψυχικής υγείας που τυχόν παρουσιάζουν τα παιδιά και παρακολουθεί την πορεία ψυχιατρικών/ ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων που αφορούν παιδιά του σπιτιού
 • Πραγματοποιεί οικογενειακές συναντήσεις με παιδιά και γονείς ή κηδεμόνες, με στόχο την ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων, την ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων και την υγιή επίλυση των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων
 • Συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην εκπαίδευση, οριοθέτηση και διαχείριση των εθελοντών του σπιτιού
 • Παρέχει συμβουλευτική και κατευθύνσεις στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών
 • Πραγματοποιεί διαδραστικές παρεμβάσεις- ενημερώσεις πρόληψης σε μαθητές και μαθήτριες / εκπαιδευτικούς / γονείς και κηδεμόνες / επιστημονική κοινότητα στις θεματικές της παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης, σχολικής βίας και εκφοβισμού, ασφάλειας στο διαδίκτυο και εξαφανίσεων αρπαγώv στους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, νησιά Ιονίου και Ήπειρο.

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε συναφές αντικείμενο
 • Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Επιθυμητή η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες: 

 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων