Το Π.Τ.Δ.Ε. σύμφωνα με την απόφαση της 14ης Συνέλευσης της συνεδρίας 30-5-2019, προκηρύσσει 27 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Β ́ κύκλου σπουδών (υποψηφίων διδακτόρων) για το Παν/κό έτος 2019-2020, κάποιες από τις οποίες αφορούν τον Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

Επτά θέσεις στον Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Γνωστικά Αντικείμενα:

  1. Ψυχολογία της Αναδυόμενης Ενηλικίωσης: (1 θέση)
  2. Ψυχολογία της Μετάβασης στην Ενηλικίωση: (1 θέση)
  3. Ψυχομετρία (2 θέσεις)
  4. Οργανωσιακή Ψυχολογία (1 θέση)
  5. Ειδική Αγωγή (2 θέσεις)

Κατά τα τελευταία έτη, στο Εργαστήριο Ψυχολογίας διεξάγεται ερευνητικό πρόγραμμα για την αναδυόμενη ενηλικίωση και τη μετάβαση στην ενηλικίωση.

Προϋποθέσεις και διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  • Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η αναγνώριση του τίτλου αυτού από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Να έχουν επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας της Ε.Ε., σε επίπεδο τουλάχιστον C1.

Όσοι / όσες ενδιαφέρεστε για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ψυχολογία, υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Ευαγγελίας Γαλανάκη, Διευθύντριας του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ, μπορείτε να δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.primedu.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/didaktorikes-spoydes.html

Μελετήστε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ, που θα βρείτε στον ίδιο σύνδεσμο.

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: 30 Σεπτεμβρίου

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 2-9-2019 έως 30-9-2019 (Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή και ώρες 10:30- 13:30).

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, καθώς και η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 1394/25-4-2018, τεύχ.β ́), ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.