find job003O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου Επαναπροκηρύσσει:

μία (1) θέση Ψυχολόγου για την Πράξη με τίτλο: «» με Κωδικό ΟΠΣ 5023656, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους. 

Έχοντας υπόψη:

 • 1. Τις διατάξεις του N.4485/17 (ΦΕΚ 114.ΤΑ.4.8.2017 άρθρο 50-68).
 • 2. Το Π.Δ. 91/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/05-06-2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου».
 • 3. Την με αριθμ. πρωτ. 1452/15-03-2018 Ένταξη της πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5023656, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
 • 4. Τη με αριθμ. 12/5-6-2018 (θέμα 2ο) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Συνοπτική Περιγραφή Θέσης (αντικείμενο):

Ατομική, Ομαδική Ψυχολογική Υποστήριξη και ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων φοιτητών και Φοιτητών ΑμεΑ. Αξιολόγηση, διάγνωση, επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης, υποστήριξης.

Τα βασικά καθήκοντα του συγκεκριμένου συνεργάτη στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του στο Ίδρυμα κατά πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως, θα είναι τα εξής:

 • Ανάπτυξη παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων, διαχείρισης άγχους, αποκατάστασης συγκεκριμένων δεξιοτήτων και λειτουργιών, βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων, χειρισμού συγκρούσεων και αλλαγών συμπεριφοράς. 
 • Ατομική Ψυχολογική Υποστήριξη και ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων φοιτητών και Φοιτητών ΑμεΑ.
 • Πραγματοποίηση ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης.
 • Ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών Προγραμμάτων/Συμβουλευτική.
 • Κατάρτιση θεραπευτικών προτάσεων.
 • Ενίσχυση της εμπλοκής της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία. 
 • Διαχείριση προβλημάτων και συγκρούσεων μεταξύ του φοιτητή και της οικογένειάς του.
 • Έρευνα και υποχρέωση για δια βίου εκπαίδευσης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και Φοιτητών ΑμεΑ της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 • Λειτουργία στο πλαίσιο της επαγγελματικής δεοντολογίας.
 • Προσόντα με βάση τα οποία προτείνεται να γίνει η επιλογή:

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στο επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας (απαραίτητο προσόν). Εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα ανωτέρω απαραίτητα προσόντα ο υποψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Επιθυμητά προσόντα:

 Α. Ακαδημαϊκά προσόντα:

 • Κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με την Κοινωνική Εργασία
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 100 μόρια
 • Τεκμηριωμένη γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής, όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ, (Σύνολο μορίων 50-100 με συντελεστή βαρύτητας 10%):
 • Αποδεδειγμένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ (κατ’ ελάχιστον στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου)

Β. Επαγγελματική εμπειρία:

Β.1. Επαγγελματική εμπειρία (σύνολο μορίων 0-100 με συντελεστή βαρύτητας 35%) στην άσκηση της συγκεκριμένης ειδικότητας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στην: Α) κλινική εμπειρία (ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές προσεγγίσεις), Β) με χρήση καινοτόμων τεχνικών (κατά προτίμηση σε ομάδες φοιτητικού πληθυσμού ή άτομα μετεφηβικής ηλικίας), Γ) ερευνητική εμπειρία στο πεδίο των κοινωνικά ευπαθών ομάδων με μέγιστο χρόνο τα έξη (6) έτη (εβδομήντα δύο μήνες).

Β.1.1. Επαγγελματική Εμπειρία: Συνολικοί Μήνες Εμπειρίας Χ 10/7,2 μόρια. Σημείωση: Για να ληφθεί υπόψη η σχετική επαγγελματική εμπειρία θα πρέπει απαραιτήτως ο υποψήφιος να διαθέτει εν ισχύ Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Γ. Συνέντευξη: 

Γ.1 Συνέντευξη (σύνολο μορίων 0-100 με συντελεστή βαρύτητας 30%): Η συνέντευξη θα είναι δομημένη σε τρείς (3) ενότητες και θα αφορά μόνο τους υποψήφιους που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα. Θα απαρτίζεται από τις ακόλουθες ενότητες:

 • 1η ενότητα (40 μόρια): «Σχηματισμός αντίληψης στο κατά πόσο ο υποψήφιος γνωρίζει το αντικείμενο της προκυρηχθείσας θέσης».
 • 2η ενότητα (20 μόρια): «Ικανότητα επικοινωνίας του υποψηφίου και επίδειξης συνεργατικού/ομαδικού πνεύματος».
 • 3η ενότητα (40 μόρια): «Σχηματισμός αντίληψης ως προς την οργάνωση και διεκπεραίωση του εν λόγω έργου».

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της έως 31/03/2020.

Αμοιβή: Η αμοιβή για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (5.400€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των νόμιμων κρατήσεων και έμμεσων ή άμεσων φόρων.

Σύμφωνα με το αρ.64 παρ.2 του Ν.4485/17 σε περίπτωση παράτασης του έργου θα παραταθεί ανάλογα και η σύμβαση.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε χώρο του ΤΕΙ Πελοποννήσου και κατά τις πρωινές ή απογευματινές ώρες κατόπιν συνεννόησης με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Η προθεσμία ενστάσεων επί του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, θα είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία ανάρτησής του. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου Τ.Κ. 24100, Αντικάλαμος Καλαμάτα.

Σημειώσεις:

Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

1. Σε περίπτωση ισοβαθμιών θα πραγματοποιηθεί Δημόσια κλήρωση. Πληροφορίες και αντίγραφα της πρόσκλησης θα δίνονται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Πελοποννήσου (κα. Πρεζεράκου Ελένη τηλ. 27210-45125) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00-14:00) και στη διεύθυνση: ΤΕΙ Πελοποννήσου (Ειδικός Λογαριασμός) Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.eidikos.teipel.gr

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν νόμιμα μέχρι τις 16-7-2018 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου Τ.Κ. 24100, Αντικάλαμος, Καλαμάτα – σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόταση

Στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται και τα στοιχεία αποστολέα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Σε περίπτωση παραλαβής των δικαιολογητικών από ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς ισχύει ως τελευταία ημερομηνία παραλαβής, η ανωτέρω ημερομηνία σφράγισης του φακέλου αποστολής από την υπηρεσία μεταφοράς.

Επικοινωνία: τηλ: 27210 45125, φαξ: 27210 45225
Πληροφορίες: Πρεζεράκου Ελένη