find job006Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες ατόμων με άνοια με σοβαρές σuμπεριφορικές διαταραχές. Προς ένα μοντέλο που σέβεται και είναι οικονομικά αποδοτικό», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Κώστα – Τσολάκη Μαγδαληνή, καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. 

 

Προτίθεται να αναθέσει σε δυο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 31/12/2022 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) το παρακάτω έργο:

Α. Ένα (1) άτομο / έως 31/12/2022 / έως 28.380,00€

Αντικείμενο έργου (Α):

Στα πλαίσια των Πακέτων Εργασίας:

 • Στρατολόγηση υποκειμένων στη μελέτη σύμφωνα με το ερευνητικό πρωτόκολλο.
 • Πραγματοποίηση 7 επανεκτιμήσεων των ασθενών με άνοια που έχουν εισαχθεί στη μελέτη και φυσική εκτίμηση των συμμετεχόντων / ιστορικό.
 • Συμμετοχή στο συνέδριο “The NGT conference” (συνάντηση 3ων ημερών), όπου θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της μελέτης, ενώ θα συμμετέχει σε δορυφορικό συμπόσιο το οποίο θα αφιερωθεί στη συζήτηση με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων της ιατρικής και του δικαίου όλες οι νομικές πτυχές της εισδοχής του SCU-B, στις χώρες που δεν έχουν SCU-B, όπως είναι η Ελλάδα.
 • Συμμετοχή στην υποστήριξη της εφαρμογής της SCU-B με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κυβερνητικούς αξιωματούχους, γενικούς διευθυντές νοσοκομείων και άλλα επιρροή άτομα, ομάδες ή ιδρύματα.
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των αλλαγών που μπορεί να απαιτούνται για την εισαγωγή της παρέμβασης.
 • Συμμετοχή στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή νέων SCU-B.
 • Συμμετοχή στην οργάνωση κύκλου κατάρτισης για τη δημιουργία νέων δομών SCU-B.
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση του σχέδιο διαχείρισης δεδομένων (“Data management plan”).

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Ψυχολογίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος Πανεπιστημίου με ειδίκευση σε θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε δομές διάγνωσης και αποκατάστασης μείζονων νευροεκφυλιστικών διαταραχών (δομές εξυπηρέτησης ασθενών με άνοια)
 • Kαλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
 • Τουλάχιστον τρείς (3) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές στο γήρας
 • Τουλάχιστον τρείς (3) ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές στο γήρας

Συνεκτιμώμενα προσόντα/ κριτήρια: 

 • Πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία σε δομές διάγνωσης και αποκατάστασης μείζονων νευροεκφυλιστικών διαταραχών (δομές εξυπηρέτησης ασθενών με άνοια)
 • Επιπλέον ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές στο γήρας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Β. Ένα (1) άτομο / έως 31/12/2022 / έως 28.380,00€

Αντικείμενο έργου (Β):

Στα πλαίσια των Πακέτων Εργασίας:

 • Συγκέντρωση όλων των δεδομένων επανελέγχου των ασθενών με άνοια σε ηλεκτρονικό αρχείο (eCRF).
 • Συμμετοχή στην ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών αποτελεσμάτων, η οποία θα περιλαμβάνει την επιλογή της κατάλληλης στατιστικής μεθόδου προκειμένου να αναλυθούν τα δεδομένα της μελέτης.
 • Αναφορά για την αποτελεσματικότητα των SCU-B σε συνάρτηση με το κόστος.
 • Συμμετοχή στην έκθεση των αποτελεσμάτων στο αρχείο της μελέτης.
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία του συνεδρίου της τεχνικής ομάδας “Nominal Group Technique conference”.
 • Συμμετοχή στη συγγραφή της μελέτης.
 • Συμμετοχή στην εκμετάλλευση και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα/ κριτήρια:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Ψυχολογίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος Πανεπιστημίου με ειδίκευση σε θέματα Ιατρικής Έρευνας και Μεθοδολογίας
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών από συμμετοχή σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά έργα στο πεδίο της ψυχολογίας
 • Kαλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
 • Τουλάχιστον τρείς (3) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές στο γήρας
 • Τουλάχιστον τρείς (3) ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές στο γήρας

Συνεκτιμώμενα προσόντα/κριτήρια:

 • Επιπλέον δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές στο γήρας
 • Επιπλέον ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές στο γήρας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • 1. Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυνάπτεται)
 • 2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται)
 • 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • 4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
 • 5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

 Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Α' Νευρολογική Κλινική, Στ. Κυριακίδη 1, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη, Υπόψη κας Μαγδαληνής Κώστα - Τσολάκη, έως τις 20/07/2018 και ώρα 12:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 6942918933 (απογευματινές ώρες), ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994082, 994026.