Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

Διαθέσιμες θέσεις εργασίες

Αττική

 • Ιατροί Ψυχίατροι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ: 18 θέσεις
 • Ιατροί Παθολόγοι ΠΕ: 1 θέση
 • Ψυχολόγοι ΠΕ: 3 θέσεις
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΠΕ ή ΤΕ: 7 θέσεις
 • Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ: 10 θέσεις

Θεσσαλονίκη

 • Ιατροί Ψυχίατροι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ : 11 θέσεις

Έβρος (Αλεξανδρούπολη)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ : 1 θέση

Ροδόπη (Κομοτηνή)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Πιερία (Κατερίνη)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Βοιωτία (Λιβαδειά)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση

Ημαθία (Βέροια)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Αχαΐα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 2 θέσεις
 • Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
 • Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 2 θέσεις

Ηράκλειο

 • Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
 • Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

Πρέβεζα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Μεσσηνία (Καλαμάτα)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση
 • Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
 • Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

Εύβοια ( Χαλκίδα)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Κέρκυρα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Καβάλα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση

Ρέθυμνο

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση

Ετήσιο Τίμημα

 • Ιατροί: 35.088,53 (Μεικτά)
 • Λοιπές Ειδικότητες Κατηγορία Π.Ε.: 19.086,76€ (Μεικτά)
 • Λοιπές Ειδικότητες Κατηγορία Τ.Ε.: 17.618,55€ (Μεικτά)

Γενικά Προσόντα

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες
 2. Ως κατώτατο όριο ηλικίας για την έναρξη της συνεργασίας ορίζεται το 21ο δηλαδή να έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 1997.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο έναρξης της συνεργασίας:
  1. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
  2. Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ ́ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  3. Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
  4. Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
  5. Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
  6. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
 5. Οι άντρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατ’ αναλογία του άρθρου 5 του Ν.2683/1999.

Τυπικά Προσόντα

Ιατρός – Ψυχίατρος (Π.Ε.):

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
 • Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου της Ιατρικής Ειδικότητας της Ψυχιατρικής
 • Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος

Συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα:

 • Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
 • Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
 • Η γνώση ξένης γλώσσας
 • Η γνώση χρήσης Η/Υ

Ψυχολόγος (Π.Ε.):

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου

Συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα:

 • Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
 • Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
 • Η γνώση ξένης γλώσσας
 • Η γνώση χρήσης Η/Υ

Κοινωνικός Λειτουργός (Π.Ε. ή Τ.Ε.):

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

Συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα:

 • Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
 • Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
 • Η γνώση ξένης γλώσσας
 • Η γνώση χρήσης Η/Υ

Αιτήσεις - Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των ειδικοτήτων, όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω, πρέπει:

Να αποστείλουν ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
Πόλη:
Ειδικότητα:

τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία μπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr
  Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
 • Τίτλοι Σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, όπου απαιτείται
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, όπου απαιτείται
 • Αναλυτικός Πίνακας Υπολογισμού Επαγγελματικής Εμπειρίας
 • Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, εφόσον την επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση συμμετοχής του
 • Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Η/Υ, εφόσον την επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση συμμετοχής του

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 11/5/2019 ημέρα Σάββατο και λήγει την 30/5/2019 ημέρα Πέμπτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 11/5/2019 ή που θα υποβληθούν μετά την 30/5/2019, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες

Για πληροφορίες και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προσόντα, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ www.okana.gr και στο τηλέφωνο 210 8898312 (10:00 – 13:00)