Ο δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, τριάντα οκτώ -38- εκπαιδευτικών, ενός -1- Ψυχολόγου, ενός -1- Νοσηλευτή και δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου δίμηνης διάρκειας, για την υλοποίηση του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 2019 της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου μας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 

Ζητούνται υπάλληλοι 11 ειδικοτήτων

Διαδικασία πρόσληψης 42 υπαλλήλων πραγματοποιεί ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Διατίθενται θέσεις για προσωπικό 11 ειδικοτήτων:

 • νηπιαγωγών
 • δασκάλων
 • νοσηλευτών
 • ψυχολόγων
 • γυμναστών
 • βοοθητικού προσωπικού.

Οι συμβάσεις θα έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 31 Μαίου.

Γενικά Προσόντα: 

 1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 22 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 3. Γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής υποψήφιοι που είναι:
  α) Έλληνες πολίτες,
  β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και
  γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής  ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσω της διαδρομής: Θέλω από το Δήμο > Θέλω να ενημερωθώ > Νέα > Προκηρύξεις Προσωπικού, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Μέσω της ίδιας διαδρομής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και το έντυπο υποβολής συμμετοχής στην εν λόγω ανακοίνωση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν:

 • είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α' 1, Θεσσαλονίκη),
 • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α' 1, Τ.Κ. 546 36, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

 • 2313317139
 • 2313317128
 • 2313317666
 • 2313317137

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22/05/2019 έως και 31/05/2019.