Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Κλινικού Ψυχολόγου, πλήρους απασχόλησης, στη Λευκωσία.

Σχέδιο υπηρεσίας κλινικού ψυχολόγου

Τίτλος Θέσης: Κλινικός Ψυχολόγος

Αναφέρεται: Στην Τομεάρχη Νοσηλεύτρια Τμήμα Εσωτερικών Ασθενών.

Ευθύνεται για: Την ψυχολογική στήριξη των ασθενών και των οικείων τους και για το συντονισμό των αντίστοιχων υπηρεσιών των μη-κυβερνητικών οργανώσεων για τον καρκίνο.

Συνεργάζεται με: Το ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό του Κέντρου και με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των μη-κυβερνητικών οργανώσεων για τον καρκίνο και με υπηρεσίες όπως Ευημερίας, Υπουργεία, Πανεπιστήμια.

Μισθός: Κλίμακα Α8-Α10-Α11 πλέον Επίδομα Ειδικού Ωραρίου

Λειτουργεί στο πλαίσιο συνεργαζόμενων ομάδων πολλαπλών ειδικοτήτων. Αξιολογεί σε συνεχή βάση τις ψυχολογικές ανάγκες των ασθενών και των οικείων τους, παρέχει κατάλληλη στήριξη ή/και συνεργάζεται με τις υπηρεσίες των μη-κυβερνητικών οργανώσεων για τον καρκίνο.

Κύριες ευθύνες κλινικού ψυχολόγου

 1. Λειτουργεί στο πλαίσιο συνεργαζόμενων ομάδων πολλαπλών ειδικοτήτων και συνεργάζεται αρμονικά με όλα τα μέλη. Συμμετέχει στις σχετικές επιστημονικές συνεδριάσεις.
 2. Αξιολογεί τις ψυχολογικές ανάγκες τωννέων ασθενών και των οικείων τους. Προσωπικά παρέχει υπηρεσίες και κατάλληλη στήριξη σε ικανό αριθμό ασθενών ή, ανάλογα με την περίπτωση, παραπέμπει στην αντίστοιχη υπηρεσία συνεργαζόμενων αντικαρκινικών οργανώσεων.
 3. Ενημερώνεται για την πορεία ασθενών υπό συνεχιζόμενη παρακολούθηση και συντονίζει τις υπηρεσίες του με εκείνες των αντικαρκινικών οργανώσεων με σκοπό την χωρίς κενά στήριξη των ασθενών και των οικείων τους.
 4. Διαβλέπει προβλήματα και συμβάλει στη διαχείριση τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επισκέπτεται ασθενείς εκτός Κέντρου.
 5. Τηρεί αρχείο, πλήρως ενημερωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία. Ενημερώνει κατάλληλα τον υπεύθυνο ιατρό, τη νοσηλευτική υπηρεσία και, εάν εμπλέκεται, τον εξωτερικό συνεργαζόμενο ψυχολόγο ώστε να μην δημιουργούνται κενά.
 6. Ενημερώνει, συμβουλεύει και συνεργάζεται με το ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και άλλο προσωπικό σε θέματα της ειδικότητάς του.
 7. Συνεργάζεται με οικογένειες σε κρίση για την καλύτερη θεραπεία του ασθενή.
 8. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την στήριξη μελών του προσωπικού.
 9. Μεριμνά για τη δική του συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση.
 10. Αναπτύσσει στενή συνεργασία και επικοινωνία με άλλους επαγγελματίες στον κλάδο του ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική του επαγγελματική στήριξη.
 11. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή με τη θέση του καθήκοντα του ανατεθούν.

Η συμβουλευτική ψυχολογία συνεπάγεται ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά και σεκλήσεις εκτός ωρών εργασίας.

Απαιτούμενα προσόντα

Πρώτος πανεπιστημιακός τίτλος ή δίπλωμα στη ψυχολογία και μεταπτυχιακός πανεπιστημιακός τίτλος στην κλινική ψυχολογία τουλάχιστον τριετούς διάρκειας συμπεριλαμβανόμενου και ενός έτους πρακτικής άσκησης.

Εγγραφή σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων. Τουλάχιστον 2-3 χρόνια εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου bococ.org.cy καθώς και στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γενικό Διευθυντή
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Λεωφόρος Ακροπόλεως 32
2006 Στρόβολος, Λευκωσία
Φαξ: 22511870

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.

Λίγα λόγια για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Το Κέντρο βρίσκεται στη Λευκωσία, στη Λεωφόρο Ακροπόλεως 32, στην περιοχή του Μακάρειου Νοσοκομείου, μεταξύ της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου και του Κέντρου Θαλασσαιμίας.

Ιδρυτές: Κυπριακή Δημοκρατία και Ιατρικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Η συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Κύπρου για τη δημιουργία του Ογκολογικού Κέντρου υπογράφτηκε το Νοέμβριο του 1992.  Το Κέντρο λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1998.

Όραμα και Αποστολή:

 • Αντιμετώπιση και θεραπεία του καρκίνου με σύγχρονες υπηρεσίες.
 • Συνεργασία με τα κρατικά νοσοκομεία, τις ιδιωτικές κλινικές και τους συνδέσμους που στηρίζουν τους ασθενείς.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου.
 • Ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δημιουργία και σύσφιξη επιστημονικών δεσμών με αναγνωρισμένα ογκολογικά κέντρα.
 • Εξέλιξη του σε κέντρο παραπομπής στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Το Κέντρο λειτουργεί με δύο κλινικές: Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Ακτινοδιαγνωστικής, με Διευθυντή τον Δρ. Δημήτρη Ανδρεόπουλο και Παθολογίας Ογκολογίας με Διευθυντή τον Δρ. Δημήτρη Παπαμιχαήλ.