Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15316 και τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία», ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη,

οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 15316 και τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών συνολικά από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης. 

Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) - Διοικητικής Υποστήριξης

Αντικείμενο σύμβασης: Διοικητική υποστήριξη :

  • Οργανωτική και οικονομική διαχείριση (συντονισμός όλων των διαδικασιών και των αιτημάτων προς τον ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ, σύνταξη συμβάσεων, σύνταξη προϋπολογισμών, τήρηση οικονομικών στοιχείων.

  • Οργανωτική διαχείριση σχετικά με θέματα προγράμματος σπουδών (Υποστήριξη του διδακτικού έργου, επικοινωνία και ενημέρωση διδασκόντων και φοιτητών, καταχώριση των παρουσιολογίων των μεταπτυχιακών φοιτητών που τηρούνται σε κάθε μάθημα και την περιγραφή του περιεχομένου των μεταπτυχιακών μαθημάτων, Καταγραφή των αιτήσεων για εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας, αρχειοθέτηση εντύπων μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης)

  • Σχεδιασμός και οργάνωση επιστημονικών δράσεων που σχετίζονται με το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» (Διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων)

Διάρκεια σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους της σελ. 2, της παρούσας πρόσκλησης

Συνολικό κόστος έργου ανά μήνα:

Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 1.600,00 ανά μήνα.

Τόπος παροχής έργου:

Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα για την ειδικότητα Συνεργάτη ΠΕ Διοικητική Υποστήριξη

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Ψυχολογίας ή Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση Ψυχολογία ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

  • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα

Εμπειρία πλέον των δύο (2) ετών σε διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη θέση εξωτερικού συνεργάτη για το ΠΜΣ στην Σχολική Ψυχολογία

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 1 η Απριλίου 2020. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των προτάσεων που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για την υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, ακολουθείστε τον ειδικό σύνδεσμο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και κατεβάστε το αντίστοιχο αρχείο.