Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μελέτη της λεμφόρροιας μετά μαστεκτομή» ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο.

Εξωτερικός Συνεργάτης ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) - Κοινωνικών Λειτουργών

Αντικείμενο σύμβασης:

  • Υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος
  • Ενημέρωση ασθενών για κοινωνικά επιδόματα και προγράμματα υποστήριξης
  • Λήψη οικογενειακού ιστορικού ασθενών
  • Διερεύνηση των κοινωνικών συμπεριφερικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία των ασθενών
  • Προγραμματισμός ραντεβού για κλινική εξέταση και λήψη βιοψιών
  • Συνταγογράφηση καταχώρηση στοιχείων ασθενούς στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενούς

Διάρκεια σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Συνολικό κόστος έργου ανά μήνα:

Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των χιλίων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (1.165) ανά μήνα και το συνολικό ποσό σε δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (13.980).

Τόπος παροχής έργου: Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ

Απαραίτητα προσόντα Εξωτερικού Συνεργάτη - Κοινωνικού Λειτουργού

  1. Πτυχίο ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
  2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
  3. Γνώση χειρισμού Η/Υ
  4. Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε ερευνητικά προγράμματα ή προγράμματα παροχής υπηρεσιών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα Εξωτερικού Συνεργάτη - Κοινωνικού Λειτουργού

Εμπειρία πλέον των τεσσάρων (4) ετών σε ερευνητικά προγράμματα ή προγράμματα παροχής υπηρεσιών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών συνολικά από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση Εξωτερικού Συνεργάτη - Κοινωνικού Λειτουργού ακολουθήστε το σύνδεσμο και κατεβάστε το αρχείο pdf

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 19η Μαΐου 2020. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00.