Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει θέση εργασίας ψυχολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018»

Στόχος του έργου είναι η στέγαση και η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο, που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από πολέμους και καταστροφές.

Θέση εργασίας ψυχολόγου του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων

Η θέση εργασίας που προκηρύσσει ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι η ακόλουθη:

1 Ψυχολόγος με Σύμβαση ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης)

Η/ο εργαζόμενη/ος θα προσφέρει τις υπηρεσίες τους στην Αθήνα, σε ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Εξάρχεια, η λειτουργία του οποίου χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5022163 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως και τη 31 Δεκεμβρίου 2020 με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαιτούμενα προσόντα ψυχολόγου

 • Πτυχίο Ψυχολόγου
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Τέσσερα χρόνια εμπειρία στην ομάδα στόχου ή/ και σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα ψυχολόγου

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Καλές κοινωνικές δεξιότητες και αίσθηση του χιούμορ
 • Εκτίμηση της ψυχολογικής ή και ψυχιατρικής υγείας των ωφελούμενών και σύνταξη ψυχολογικής αξιολόγησης.
 • Ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, με σκοπό:
  α) τη διαχείριση άγχους,
  β) την αντιμετώπιση κρίσεων που σχετίζονται με την ψυχική ή ψυχολογική πίεση,
  γ) τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους και
  δ) την καλλιέργεια ικανοτήτων και ταλέντων.

Καθήκοντα θέσης ψυχολόγου

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και φροντίδα των ωφελούμενων παιδιών.
 • Διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων.
 • Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα.
 • Παραπομπή ωφελούμενου παιδιού σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο
 • Τήρηση αρχείου ψυχολογικής αξιολόγησης.

Τρόπος υποβολής αίτησης για τη θέση ψυχολόγου

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και συνοδευτική επιστολή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομικώς ή ιδιόχειρα στην Ισαύρων 48, 11473, Αθήνα έως τις 28/05/2020 τα κάτωθι, με τίτλο στον οποίο θα αναφέρεται στην θέση εργασίας που τον/την ενδιαφέρει.

Σε όλους της υποψήφιους θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησης τους. Σε περίπτωση που τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι.

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Φωτογραφία της άδειας ασκήσεων επαγγέλματος όπου απαιτείται
 4. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 5. Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ
 6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου με το οποίο αποδεικνύεται πως ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων.

Κριτήρια κατάταξης

Κάθε υποψήφιος/α εφόσον κατέχει τα απαραίτητα (υποχρεωτικά) προσόντα πρόσληψης για τη θέση επιλογής κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων.

Συνέντευξη

Η συνέντευξη θα γίνει με δομημένο ερωτηματολόγιο και δεν θα υπερβαίνει τις 6 μονάδες.

Ανάρτηση πινάκων και Υποβολή Ενστάσεων

Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Προσλήψεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την επιτροπή Προσλήψεων και θα προσκληθούν σε συνέντευξη αυτοί με την υψηλότερη βαθμολογία ανάλογα με το συνολικό αριθμό των υποψηφίων.

Μετά την λήξη της προθεσμίας ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων θα αναρτήσει, τον πίνακα των επιτυχόντων υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων του. Για λόγους εχεμύθειας και τήρησης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων η ανάρτηση των αποτελεσμάτων δεν θα γίνεται επώνυμα αλλά με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά την υποβολή της.

Κατά του πίνακα επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή ιδιόχειρα στην διεύθυνση: Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων, Ισαύρων 48, 11473, Αθήνα.

Η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει τις ενστάσεις εντός τριών ημερών.

Το έργο με την ονομασία «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5022163 χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Το Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων