Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

 Δομή Ψυχικής Υγείας Αθήνας
ΠΕ Παιδοψυχίατρος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

Δομή Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω
ΠΕ Παιδοψυχίατρος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)
ΠΕ Ψυχολόγος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)
ΠΕ Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

Δομή Ψυχικής Υγείας Πειραιά
ΠΕ Παιδοψυχίατρος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)
ΠΕ Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης
ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας
ΠΕ Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)
ΠΕ Ψυχολόγος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς
ΠΕ Παιδοψυχίατρος (1) – (Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών)

Δομή Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου
ΠΕ Ψυχολόγος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

Δομή Ψυχικής Υγείας Ζακύνθου
ΠΕ Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

Ιατρός - Ψυχίατρος (Π.Ε.):

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
 • Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου της Ιατρικής Ειδικότητας Ψυχιατρικής
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 • Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται
 • Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος

Συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα

 • Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
 • Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
 • Η γνώση ξένης γλώσσας
 • Η γνώση χρήσης Η/Υ

Ιατρός - Παιδοψυχίατρος (Π.Ε.):

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
 • Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου της Ιατρικής Ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 • Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται
 • Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος

Συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα

 • Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
 • Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
 • Η γνώση ξένης γλώσσας
 • Η γνώση χρήσης Η/Υ

Ψυχολόγος (Π.Ε.):

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου

Συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα

 • Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της συνεργασίας: θέσης
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
 • Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
 • Η γνώση ξένης γλώσσας
 • Η γνώση χρήσης Η/Υ

Κοινωνικός Λειτουργός (Τ.Ε.):

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τεχνολογικής) της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

Συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα

 • Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
 • Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
 • Η γνώση ξένης γλώσσας
 • Η γνώση χρήσης Η/Υ

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

 1. Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα
 2. Εμπειρία

Ως εμπειρία των παραπάνω θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα έκαστης αντίστοιχης θέσης. Η τελική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής. Η επιτροπή δύναται να καλεί τους ενδιαφερόμενους σε συνέντευξη. Σε αυτή τη διαδικασία καλούνται να συμμετάσχουν
μόνο όσοι εκ των ενδιαφερομένων, κατά την κρίση της επιτροπής, πληρούν τις προϋποθέσεις και ταυτόχρονα συγκεντρώνουν, συγκριτικά, τα περισσότερα προσόντα. Η Επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής καταρτίζει πίνακα κατάταξής τους και τον υποβάλει μαζί με το σχετικό πρακτικό στο Δ.Σ. για έγκριση.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους και την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στη Διεύθυνση είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών
Διοικητικό Τμήμα
Μετσόβου 33
10683 Αθήνα

Για την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 1960/01-06-2020

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 03/06/2020 έως και 17/06/2020.

Ως ημερομηνία κατάθεσης σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το ειδικό έντυπο αίτησης και το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε www.ekepsye.gr ή να προσέλθουν στο Διοικητικό Τμήμα του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε (Μετσόβου 33 Αθήνα) προκειμένου να τα παραλάβουν ιδιοχείρως.

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Αντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
 2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
 3. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 4. Αντίγραφο Άδειας Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, όπου απαιτείται

Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, όπως:

 1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η εμπειρία, εφόσον υπάρχει.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
 3. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
 4. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του σφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα , από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 6. Τυχόν συστατικές επιστολές.
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα που περιγράφονται στα «Γενικά προσόντα» της προκήρυξης.
 9. Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, εφόσον την επικαλείται ο ενδιαφερόμενος
 10. Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Η/Υ, εφόσον την επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση συμμετοχής του
 11. Λοιπά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα προσόντα ή ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Ειδικές επισημάνσεις

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία. Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο προσόν, κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σημείωση

Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται. Χρόνος συνδρομής των κριτηρίων και των γενικών και απαιτούμενων προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.