Το Ίδρυμα Προστασίας «Παναγιά η οδηγήτρια» του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γιαννιτσών προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (2 άτομα), Αποφοίτων Π.Ε., προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες ενίσχυσης, ψυχολογικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης προς τα άπορα, ορφανά ή εγκαταλελειμμένα κορίτσια που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας Γιαννιτσών.

 Η παραπάνω πράξη είναι μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Το έργο «Υποστηρικτικές δράσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού» υποστηρίζει τις ανάγκες του Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας «Παναγιά η οδηγήτρια», είναι προϋπολογισμού 98.300,00€ και χρονικής διάρκειας 42 μηνών και αφορά την απασχόληση συνολικά δυο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

Θέσεις Κοινωνικού Λειτουργού και Ψυχολόγου

Υπηρεσία: (Ν.Π.Ι.Δ.) Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας «Παναγία η Οδηγήτρια»

Έδρα: Γιαννιτσά

Ειδικότητα: 1 εργαζόμενος Κοινωνικός Λειτουργός, 1 εργαζόμενος Ψυχολόγος
Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 42 μήνες
Αριθμός ατόμων: 2 (δύο)

Απαιτούμενα προσόντα

Τίτλοι σπουδών

Για την θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού:

  • Πτυχίο (ΠΕ 30) Κοινωνικών Λειτουργών
  • Πτυχίο (ΠΕ 78) Κοινωνικών Επιστημών

Για την θέση εργασίας Ψυχολόγου:

Πτυχίο (ΠΕ 23) Ψυχολόγων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, έως και την Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 14:30.

Κατεβάστε τα σχετικά PDF και δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και για την αίτηση συμμετοχής.

Πληροφορίες παρέχονται σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ. από το Γραφείο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γιαννιτσών, Πλατεία Μητροπόλεως - 58100 Γιαννιτσά, στο τηλέφωνο 2382023886.