Το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας ψυχολόγων

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά το τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το επιστημονικό πεδίο «Βιοψυχολογία».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται των Επιστημονικών Πεδίων που περιγράφονται στα παραρτήματα προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, των Επιστημονικών αυτών Πεδίων, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως το Τετάρτη 7/10/2020 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής: Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Αίτηση Υποψηφιότητας
  • Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Βεβαίωση από την Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής.
  • Αντίγραφο του Πτυχίου / Διπλώματος του βασικού τίτλου σπουδών, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός Πτυχίου / Διπλώματος
  • Βεβαιώσεις απόδειξης μεταδιδακτορικής έρευνας & εμπειρίας
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας καθώς και για την συμπλήρωση των απαραίτητων αιτήσεων επισκεφθείτε τον σχετικό σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, κα. Έλενα Αγαλερίδου (τηλ. 24610 56445) ή/και στη γραμματεία του Τμήματος:

  • Τμήμα Ψυχολογίας, κ. Μελίσσας Λάζαρος (τηλ. 23850 55200)