Στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Εθνική Συμμετοχή από τη Γ.Γ.Ε.Κ. για το έτος 2019 για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο “Fact-based personalised nutrition for the young – NutriShield”» ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, προτίθεται για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Προκηρύσσεται «μία» (1) θέση : Ένα (1) άτομο, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Τμήματος Ψυχολογίας με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (μη μοριοδοτούμενα):

Πτυχιούχος ΑΕΙ Τμήματος Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ), 
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) με ειδίκευση στην ψυχολογία της Υγείας,
Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (μοριοδοτούμενα):

  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους (10 μόρια),
  • Αποδεδειγμένο συγγραφικό έργο με τη δημοσίευση τουλάχιστον τριών (3) ερευνητικών άρθρων συναφών με το αντικείμενο της ψυχολογίας στην υγεία σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (30 μόρια), 
  • Συμμετοχή σε Συνέδρια με προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις με ή χωρίς κριτές (έως 50 μόρια – 2 μόρια ανά δημοσίευση),
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (10 μόρια),  Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης (π.χ. συστατική επιστολή).

Ειδικότερα το αντικείμενο της θέσης 1 είναι:

α) η συμμετοχή στην υλοποίηση πρωτοκόλλων κλινικών παρεμβάσεων για διάφορες ομάδες πληθυσμού, ειδικότερα με καρδιαγγειακές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη και διατροφικές διαταραχές,

β) η επεξεργασία, η ανάλυση και σύνθεση δεδομένων ψυχολογικής αξιολόγησης,

γ) η συγγραφή σχετικών αναφορών και άρθρων και

δ) η διοικητική υποστήριξη της Ομάδας Έργου.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης έργου για τη Θέση 1 ορίζεται για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της και ανάρτησή της έως και τη λήξη του έργου, ήτοι 28/03/2022, με δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης της διάρκειας της σύμβασης, με ή χωρίς αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου, εφόσον παραταθεί ή χρηματοδοτηθεί εκ νέου το έργο και μέχρι τη λήξη του ανωτέρω έργου για την εκτέλεση του οποίου θα συναφθεί η σύμβαση, και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου ή προγράμματος.

Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού των έξι χιλιάδων εκατό δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (έως 6.114,64 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, όλων των κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ:

 Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στο παράρτημα σχετικό υπόδειγμα),

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων
α. συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα,
β. δημοσιευμένες εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά –αν δηλώνονται ως πρόσθετο προσόν-
γ. προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια - αν δηλώνονται ως πρόσθετο προσόν),

Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους αλλοδαπής),

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή/και αντίγραφα συμβάσεων απασχόλησης από τα οποία να τεκμαίρεται σχετική εμπειρία ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης

Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών,

Για τους άρρενες: αποδεικτικό τακτοποιημένων στρατιωτικών υποχρεώσεων,

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες είναι ακριβή και αληθή,

Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσει την επιλογή (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικάαπό τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης με  «καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων», μέχρι και τις 10/08/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γ-3387/26-07-2021 με κωδικό θέσης 1».

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση – το έργο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία περιέλευσης στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ για το εμπρόθεσμο της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου της αίτησης που βεβαιώνεται με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Ο ΕΛΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή τους ή για το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται δίχως να αποσφραγιστούν στους υποψηφίους.

Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπόψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπόψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαλλίδου από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα και
στο τηλ. 210-9549265 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.