Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 12/20-04-23) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ, στα Καλάβρυτα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων, ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και αποτελεί το μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα.

Το έργο του βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και στοχεύει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους και γενικότερα τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, χωρίς οποιαδήποτε πολιτική, φυλετική, θρησκευτική ή ιδεολογική διάκριση. Για την επίτευξη του ανθρωπιστικού του έργου συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη.

Θέσεις Εργασίας Ψυχολόγων

Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη:
Δύο (2) θέσεις Ψυχολόγου – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή εναλλακτικά με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στα Καλάβρυτα.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου σπουσών στην Ψυχολογία με άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εμπειρία με την ομάδα στόχου
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Συνοπτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης των ωφελουμένων 
 • Πραγματοποίηση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την ψυχολογική υποστήριξη των ωφελουμένων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας και τη συναισθηματική τους αποφόρτιση
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός για την ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων για την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των φιλοξενουμένων, σε συνεργασία με το προσωπικό που εμπλέκεται στις εν λόγω δραστηριότητες
 • Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα
 • Τήρηση ατομικού φακέλου για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο και συστηματική επικαιροποίηση αυτού
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού
 • Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες του ΕΕΣ / Κινήματος, για την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων, την εμπιστευτικότητα και την αρχή «μη βλάπτειν»

Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πτυχίο & Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 • Κατάθεση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων π.χ. κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων, προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016.  Στη φάση κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας, μπορεί να συμπεριληφθεί αντί για πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία να βεβαιώνει τα ανωτέρω. Επίσης να αναφέρεται σε αυτή, ότι στην περίπτωση που επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση θα προσκομίσει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο έκαστη
 • Βιογραφικό σημείωμα

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θεωρούνται προαπαιτούμενα προκειμένου η αίτηση υποψηφιότητας να θεωρηθεί έγκυρη. Η έλλειψη έστω και ενός εκ των ανωτέρω συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαδικασία αξιολόγησης

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6ος όροφος), τπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, από 20/04/2023 έως και 2/5/2023.