Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μισθωτής εργασίας, επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: "Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής", εκ των οποίων οι δύο (2) θέσεις αφορούν σε:

1 Θέση Συντονιστή/-ριας της Συμβουλευτικής Ομάδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Ψυχολόγων)
1 Θέση Κλινικού Επόπτη (ΠΕ Ψυχολόγων),

με χρονική διάρκεια από υπογραφής της σύμβασης και έως 31/12/2023, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών κρατήσεων, αποδόσεων και ασφαλιστικών εισφορών στα 2.200€ για τη θέση Συντονιστή Συμβουλευτικής Ομάδας και στα 900€ για τη θέση Κλινικού Επόπτη.

Αρμοδιότητες Συντονιστή/-ριας Συμβουλευτικής Ομάδας:

 • Καθημερινή επιτόπια παρουσία στο Κέντρο για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Εντοπισμός ειδικών προβλημάτων, άμεση ενημέρωση της Επιστημονικά Υπεύθυνης Πράξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών
 • Οργάνωση των συναντήσεων Εποπτείας και συμμετοχή σε αυτές
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις της ομάδας του Κέντρου, και συνεδριάσεις της Ομάδας Έργου όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο
 • Τήρηση και ενημέρωση του αρχείου λειτουργίας του Κέντρου -συμπεριλαμβανομένων παρουσιολογίων για συμβουλευτική ομάδα και ομάδα gender mainstreaming, αρχείου καταρτίσεων των στελεχών, στατιστικών της συμβουλευτικής ομάδας, λειτουργικών εξόδων του κέντρου κλπ.
 • Τήρηση και ενημέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου με στοιχεία, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων συμβουλευτικής. Μέριμνα για τη διασφάλιση του απορρήτου και τήρηση του αρχείου, καθώς και των τηλεφωνικών μηνυμάτων και σημειωμάτων που αφορούν στις/στους ωφελούμενες/ους σε ασφαλείς συνθήκες
 • Οργάνωση συναντήσεων δικτύωσης και τήρηση ενημερωμένου αρχείου (σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η επικοινωνιολόγο)
 • Επικαιροποίηση του Ημερολογίου Δικτύωσης του Κέντρου (σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η επικοινωνιολόγο)
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία των σχετικών Παραδοτέων

Αρμοδιότητες Κλινικού Επόπτη:

 • Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος, ώστε οι εποπτεόμενοι/ες να αισθάνονται ελεύθεροι/ες να συζητούν τους προβληματισμούς ή/και τις δυσκολίες από την θεραπευτική σχέση με τους/τις ωφελούμενους/ες, χωρίς το φόβο της απόρριψης ή της κριτικής εκ μέρους του Επόπτη, ο οποίος δεν κρίνει το έργο του στελέχους αλλά αφουγκράζεται τις δυσκλίες τους.
 • Καθοδήγηση της ομάδας των συμβούλων σε συνεργατική επεξεργασία των εμπειριών και βιωμάτων που προσλαμβάνονται κατά την κλινική εργασία των συμβούλων
 • Συνδρομή στη διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων και άλλων δυσκολιών που μπορεί να βιώνουν οι θεραπευτές από τη σχέση με τους ωφελούμενους του Κέντρου. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διεύρυνση της αυτεπίγνωσης των στελεχών/συμβούλων, η επεξεργασία των δυσκολιών και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους στην συμβουλευτική-θεραπευτική πράξη, προς όφελος των ωφελούμενων προσώπων.
 • Συντονισμός των επαφών δικτύωσης των συμβούλων του Κέντρου
 • Συνδρομή στην υλοποίηση δράσεων προβολής, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας του Κέντρου σε στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας
 • Συνολική διάρκεια εποπτείας δέκα πέντε ώρες μηνιαίως

Απαραίτητα διακαιολογητικά:

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο της οποίας θα είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο απαραίτητων τυπικών και επιπρόσθετων προσόντων
 • Αποδεικτικά απόδειξης εμπειρίας ως παρακάτω αναγράφονται και για τις θέσεις που απαιτείται

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 20; όροφος, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π 123367/26-04-2023 Ανακοίνωσης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105210634 , 2105210701

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 8 Μαΐου 2023