Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 - 2020»

Άξονας Προτεραιότητας (2α) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»
Συγχρηματοδούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας»

Τίτλος Πράξης: «Λειτουργία One Stop Shop/ Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες Δήμου Ναυπλιέων».

Θέσεις εποχικού προσωπικού

Κωδικός θέσεις: 101

Υπηρεσία - Δήμος Ναυπλιέων - Για την στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Κινητής Μονάδας» στο Δήμο Ναυπλιέων
Έδρα υπηρεσίας - Ναύπλιο Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας
Ειδικότητα - ΠΕ Ψυχολόγων
Διάρκεια σύμβασης - Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου 30-09-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη του υποέργου
Αριθμός ατόμων - 1

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄ 278), όπως ισχύει], Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής,
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Ψυχολόγου
  • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Εμπερία

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως που παρασχέθηκαν σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη.

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή Βεβαίωσης πλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση
του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 και λήγει την Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ναυπλιέων, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , Βασιλέως Κωνσταντίνου 34, Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο, υπόψη κας Μαριγώς Γενεοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2752360926).