Η ΑµΚΕ «Ευρωπαϊκή Κοινωνία, Πολιτική Έκφραση, Θεσμοί» έχει αναλάβει τη λειτουργία Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού.

 Η ∆ράση « ΚΦ16+ » στοχεύει στην κάλυψη των βασικών αναγκών των ανηλίκων ταυτόχρονα με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας, ϕροντίδας και εκπαίδευσης με στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων εφήβων για την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και τη μετάβαση στην ενηλικίωση.

Καθήκοντα

 • Συμμετέχει στην ομάδα υποδοχής των ανηλίκων, ώστε να τους καθοδηγήσει, να εξηγήσει τις διαδικασίες και να συνδράμει στη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων.
 • Αναπληρώνει το Συντονιστή (Προϊστάμενο) της Μονάδας κατά την απουσία του
 • Σε συνεργασία με τον Ορισμένο Εκπρόσωπο του Ανηλίκου (Ε.Α.), καταρτίζει και επικαιροποιεί το Ατομικό Σχέδιο ∆ράσης (ΑΣ∆) ϐάσει των αναγκών και των δεξιοτήτων του κάθε ανηλίκου, σεβόμενος
  πάντα το πολιτισμικό του υπόβαθρο και τις επιθυμίες του και διασφαλίζοντας την ενεργή συμμετοχή του ίδιου του ανηλίκου στην κατάρτιση και αναθεώρηση του ΑΣ∆.
 • Συμμετέχει στις τακτικές κι έκτακτες συναντήσεις προσωπικού, ως ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΕΚΠΕΘΕ.
 • Εξερευνά τις υπάρχουσες επιλογές ή δυνατότητες για την εγγραφή των ϕιλοξενούμενων στο σχολείο καθώς και σε δημιουργικές, αθλητικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το ΑΣ∆
  του καθενός.
 • Βοηθά τους ανηλίκους στη μελέτη των μαθημάτων στο σπίτι (σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό), όπου απαιτείται, και συζητούν για τη ϕοίτηση, την πρόοδο, τις προκλήσεις και την ανάγκη πρόσθετης
  υποστήριξης.
 • Επιλαμβάνεται της υλοποίησης του ΑΣ∆ και διασυνδέει τον κάθε ανήλικο με δραστηριότητες που στοχεύουν στην ένταξή του. Για το σκοπό αυτό, οφείλει να καταρτίζει πρόγραμμα δραστηριοτήτων και
  δημιουργικής απασχόλησης, με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων διαβίωσης και αυτοσυντήρησης του κάθε ϕιλοξενούμενου.
 • Ενθαρρύνει τους ϕιλοξενούμενους να διευρύνουν τα κοινωνικά τους δίκτυα και να ασχολούνται με αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην τοπική κοινότητα.
 • Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στους ϕιλοξενούμενους και συνιστά τη παραπομπή σε ψυχολόγο ή άλλους επαγγελματίες υγείας, σε συνεργασία και συνεννόηση με τον Ε.Α., ανάλογα με τις ειδικότερες
  ανάγκες αυτών κι εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο.
 • Προγραμματίζει επισκέψεις σε γιατρούς κάθε ειδικότητας ώστε να ελέγχεται η κατάσταση της υγείας των ανηλίκων, σε συνεννόηση με τον Ε.Α. του ωφελουμένου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για
  προληπτικούς ή ϑεραπευτικούς σκοπούς.
 • Συμμετέχει σε συνοδείες ωφελουμένων, σε δημόσιους ϕορείς ή/και νοσηλευτικά ιδρύματα, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο και μόνο σε περίπτωση που ο Φροντιστής δεν μπορεί να ϕύγει
  εκτός του διαμερίσματος ή δεν είναι διαθέσιμος.
 • Παραπέμπει τους ανηλίκους σε προγράμματα αναζήτησης της οικογένειας, όπου χρειάζεται και εάν αυτό σύμφωνο με το ϐέλτιστο συμφέρον του, σε συνεννόηση με τον Ε.Α.
 • Εξασφαλίζει την παροχή νομικής συνδρομής (σε συνεργασία με το νομικό τμήμα) στους ανηλίκους, όπου αυτό κρίνεται ωφέλιμο ή απαραίτητο και σε διαρκή συνεργασία και συνεννόηση με τον/τους
  Ε.Α., ώστε να αποφεύγονται αντικρουόμενες ενέργειες ή αλληλεπικαλύψεις ενεργειών.
 • Σε συνεργασία με τον Συντονιστή της Μονάδας, επιλαμβάνεται περιστατικών ή παραπόνων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία της Μονάδας.

Προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής ∆ιοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
  Εργασίας ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
  ή
 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
  (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
 • ΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής / υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ, η οποία να είναι σε ισχύ.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
  1. επεξεργασίας κειμένων (MS-Word ή αντίστοιχα),
  2. επεξεργασίας υπολογιστικών ϕύλλων(spread sheets ή αντίστοιχα) και
  3. υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως Πέµπτη, 12/10/2023 και ώρα 15:30, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ekfrasi @ekfrasi.gr

Χρόνος έναρξης της σύµβασης: το ταχύτερο µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.

Τόπος εργασίας: Κεντρικός Τοµέας Αθηνών.