Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη: Μίας (1) θέσης εργασίας στο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κ.Π.Ε  στην Αθήνα, με ειδικότητα: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ή ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο επιστημών υγείας ή ψυχικής υγείας ή κοινωνικών επιστημών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Εμπειρία στη συγγραφή και επιμέλεια κειμένων
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Προηγούμενη εμπειρία στη συμμετοχή και διαχείριση ομάδας
 • Προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε περιβάλλον πολλαπλών απαιτήσεων
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και τήρησης προθεσμιών
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο

Επιθυμητά προσόντα:
Επιστημονικό έργο: Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή / και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Aρμοδιότητες:

Ο/η επαγγελματίας θα είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση 4ετούς Ευρωπαϊκού προγράμματος Care 4 Skills που ξεκινάει τον Ιανουάριο 2024. Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου είναι ο ένας από τους 2 ελληνικούς φορείς που συμμετέχουν ως εταίροι, το πρόγραμμα συντονίζεται από το EASPD.

Ο/ η επαγγελματίας θα εργάζεται υπό την ευθύνη της Επιστημονικά υπεύθυνης του Τμήματος και σε στενή συνεργασία με τον Project Manager του προγράμματος.

Για όλες τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες θα συνεργάζεται με τα λοιπά μέλη της ομάδας ,σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατανομή αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των εταίρων και μελών στα επί μέρους προγράμματα.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται να :

 • Σχεδιάσει και οργανώσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
 • Συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος για την ανάπτυξη του φυσικού αντικειμένου, ενδεικτικά αναφέρονται: εκπαιδευτικό υλικό, δοκιμή εκπαιδευτικού υλικού, εκτίμηση αναγκών, εντοπισμός και προσέλκυση συμμετεχόντων. Επιπλέον, ο/η συγκεκριμένος/η επαγγελματίας αναμένεται να συμμετάσχει :
 • Στη συγγραφή νέων προτάσεων για χρηματοδότηση.
 • Στο σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών πρωτοκόλλων και προγραμμάτων.
 • Στο σχεδιασμό και υλοποίηση άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Στην εκπροσώπηση του Τμήματος και της εταιρίας σε φορείς και εκδηλώσεις που άπτονται αντίστοιχων δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων , με αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Η θέση αφορά σχέση εξαρτημένης εργασίας, μερικής απασχόλησης (16 ώρες / εβδομάδα)

Έναρξη εργασίας: 1/2/2024

Υποβολή αιτήσεων: Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: tete @kpechios.org

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 12/1/2024