Δημοσίευση Αγγελίας: 8 Ιουνίου 2014
Σύμφωνα με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η οποία αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια, καθορίζεται η πρόσληψη 250 ατόμων, εκ των οποίων 75 ψυχολόγοι, 75 κοινωνικοί λειτουργοί και  (100)  Μεταφραστές-Διερμηνείς  για  τις γλώσσες και διαλέκτους Αραβική, Φαρσί, Νταρί, Χίντι, Μπάγκλα ή Μπεγκάλι, Παστού, Ουρντού και Παντζαμπί. 

 - Έργο  των  Ψυχολόγων  είναι  η  παροχή  ψυχολογικής  υποστήριξης  σε παρανόμως  εισερχόμενους  αλλοδαπούς,  που  κρατούνται  σε  Κέντρα  προ- αναχωρησιακής  Κράτησης  αλλοδαπών  ή  σε  οποιοδήποτε  άλλο  χώρο  Κράτησης  της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης- καταγωγής τους.

 - Έργο των Κοινωνικών Λειτουργών είναι η παροχή κοινωνικής φροντίδας σε  παρανόμως  εισερχόμενους  αλλοδαπούς,  που  κρατούνται  σε  Κέντρα  προ- αναχωρησιακής  Κράτησης  αλλοδαπών  ή  σε  οποιοδήποτε  άλλο  χώρο  κράτησης  της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης - καταγωγής τους.

 - Έργο των Μεταφραστών-Διερμηνέων είναι η διερμηνεία κατά τη διάρκεια της  εξέτασης-ταυτοποίησης  των  παρανόμως  εισερχομένων  αλλοδαπών  και  η μετάφραση εγγράφων των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) των ως άνω αλλοδαπών.

 Το παραπάνω έργο θα ολοκληρωθεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και  έως την 30-6-2015.

 Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται τα ήδη υπάρχοντα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Αττικής, Κορίνθου, Ξάνθης, Δράμας, Κομοτηνής και Ορεστιάδας) καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νέο δημιουργηθεί ανά την Επικράτεια. Ωστόσο, δύναται να οριστεί ως τόπος εκτέλεσης του έργου και οποιοσδήποτε άλλος τόπος  όπου  παρίσταται  ανάγκη  λόγω  της  ιδιομορφίας  του  θέματος  (αριθμός εισερχομένων λαθρομεταναστών, μη προβλέψιμα σημεία εισόδου, χρονικό διάστημα εισόδου,  σημεία  που  συγκεντρώνονται  κ.λ.π.).  Σε  κάθε  περίπτωση,  το  προσωπικό με  ίδια  έξοδα μετάβασης  και  παραμονής,  χωρίς  δικαιολόγηση  περαιτέρω εξόδων, πέραν αυτών που προβλέπονται από τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

 Δείτε πληροφορίες για την απόφαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.