Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση 13 Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δεκατριών (13) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Πέραν του ανωτέρω αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός ένας επιπλέον (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ αφορά ένα πρόγραμμα φοίτησης τριών εξαμήνων στο οποίο αντιστοιχούν 90 ECTS και απονέμει:
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
Η τελική επιλογή των εισακτέων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Τμήματος με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της κάθε κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ.

Kριτήρια επιλογής για την εγγραφή, με αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:
α) H επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 60%. Θεωρείται ότι ο υποψήφιος πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών σε καθένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) ως δέκα (10).

β) O μέσος όρος του βαθμού πτυχίου και του μέσου όρου των βαθμών του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του στα μαθήματα (κύρια και επιλεγόμενα) που έχουν σχέση με το αντικείμενο των σπουδών του Π.Μ.Σ. με ποσοστό αξιολόγησης 20%.

γ) O υποψήφιος φοιτητής πιστώνεται με ποσοστό 10%, για την επίδοσή του σε διπλωματική εργασία και άλλα ακαδημαϊκά πτυχία.

δ) Τυχόν ερευνητική και συναφής εθελοντική ή επαγγελματική δραστηριότητα πιστώνεται με ποσοστό 10%.

Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα
Κόστος σπουδών-δίδακτρα: 1.000 ευρώ
Καταληκτική ημερομηνία αίτησης: 8 Ιουλίου 2016