Με κείμενο που δημοσιεύθηκε στις 27/12/2016 (αρ.πρωτ.12900), το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων απευθύνθηκε στην Υποεπιτροπή Ειδικής Αγωγής του ΕΟΠΥΥ, σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τις συμβάσεις των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής Αγωγής.

ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ, Υποεπιτροπή Ειδικής Αγωγής – ΕΚΠΥ Κοινοποίηση: Γραφείο Προέδρου κου Σωτηρίου Μπερσίμη

Θέμα: «Παρατηρήσεις και Προτάσεις του Σ.Ε.Ψ. σχετικά με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής».

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων θέτει υπ’ όψιν σας τα κατωτέρω:

Στον Τίτλο:

 • επιβάλλεται να προστεθεί «και λοιπές Ψυχολογικές Πράξεις», διότι η σύμβαση απευθύνεται σε Ψυχολόγους με άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου, οι οποίοι δεν διενεργούν μόνο Ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες και μάλιστα στον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής Αγωγής.

Εδάφιο i:

 • απαιτείται να προστεθούν αναλυτικά όλες οι προβλεπόμενες πράξεις των Ψυχολόγων σύμφωνα με το Π.Δ. «Ιατρικές πράξεις και αμοιβές (157/91, 163/98, 81/98, 138/90, 427/91, 38/93, 65/96)» και να γίνει: «ψυχοθεραπείας (ομαδικής, ατομικής, θεραπείας συμπεριφοράς), εκμάθηση δυσκολιών, συμβουλευτική γονέων, Ψυχολογική υποστήριξη, ειδική ψυχολογική εξέταση, Ψυχομετρικό έλεγχο (τεστ νοημοσύνης), εξέταση εκμαθησιακών ανωμαλιών, προβλητικές δοκιμασίες (Rorschach ή TAT)».
 • να αντικατασταθεί το «επαγγελματίες Ψυχοθεραπευτές» από το «επαγγελματίες Ψυχολόγους», διότι ως γνωστόν δεν υφίσταται επάγγελμα Ψυχοθεραπευτή νομικά κατοχυρωμένο.

Εδάφιο ii:

 • να απαλειφθεί το «είτε» και το «είτε του Συλλόγου…» και να γίνει «τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων», διότι μόνο ο Σ.Ε.Ψ. είναι ο αντιπροσωπευτικός επαγγελματικός-επιστημονικός φορέας των Ψυχολόγων της χώρας μας, θεσμικός εταίρος της Πολιτείας για τον κλάδο των Ψυχολόγων σύμφωνα με τους νόμους 991/79-άρθρο 8, 2646/98, την Κοινοτική Οδηγία 2005/36, την γνωμάτευση του Υπουργείου Παιδείας (15404/ΙΑ/14-2-2012). Αριθμεί πάνω από 2.500 μέλη και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ψυχολόγων – EFPA από το 1998, όπου εκπροσωπούνται 36 χώρες και περισσότεροι από 400.000 Ψυχολόγοι.
 • στο σημείο «παρέχει ψυχοθεραπευτικές» να προστεθεί «και λοιπές Ψυχολογικές» υπηρεσίες.
 • στο σημείο «να δηλώσει τους επαγγελματίες Ψυχοθεραπευτές» να γίνει «να δηλώσει τους επαγγελματίες Ψυχολόγους».
 • η φράση «βεβαιώσεις από τους αντίστοιχους συλλόγους» να γίνει «βεβαίωση από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων».

Εδάφιο iii:

 • η φράση «οι ανωτέρω σύλλογοι» να γίνει «ο ανωτέρω σύλλογος».

Εδάφιο iv:

 • στη φράση «ο Ψυχολόγος οφείλει να εκτελεί» να προστεθεί ως συνέχεια «τις ανωτέρω Ψυχολογικές και».

Εδάφιο vi:

 • στη φράση «ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να συμβάλλεται με Ψυχοθεραπευτές» να αντικατασταθεί ο όρος «Ψυχοθεραπευτές» με τον όρο «Ψυχολόγους».
 • στην επόμενη φράση «για την παροχή» να προστεθεί ως συνέχεια «των ανωτέρω».
 • η φράση «στα χωροταξικά όρια της Περιφέρειας… βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος» απαλείφεται, διότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου εκδίδεται για όλη την επικράτεια.

Εδάφιο vii:

 • στη φράση «Η αποζημίωση κάθε συνεδρίας Ψυχοθεραπείας» να προστεθεί ως συνέχεια «και λοιπών Ψυχολογικών πράξεων».

 

Σας επισυνάπτουμε το διορθωμένο Παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με τις επισημάνσεις μας.

 

Παράρτηµα ΙΙΙ

Υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας και λοιπές Ψυχολογικές Πράξεις

Ο Β συµβαλλόµενος, µε την παρούσα, συµβάλλεται µε τον ΕΟΠΥΥ για παροχή υπηρεσιών Ψυχοθεραπείας και λοιπών Ψυχολογικών πράξεων.

Ειδικοί όροι:
i. Η εκτέλεση συνεδριών ψυχοθεραπείας (οµαδικής, ατοµικής, θεραπείας συµπεριφοράς), εκµάθηση δυσκολιών, συµβουλευτική γονέων, Ψυχολογική υποστήριξη, ειδική ψυχολογική εξέταση, Ψυχοµετρικό έλεγχο (τεστ νοηµοσύνης), εξέταση εκµαθησιακών ανωµαλιών, προβλητικές δοκιµασίες (Rorschach ή TAT) σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται από Επαγγελµατίες Ψυχολόγους, που κατέχουν αριθµό βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Ο Β συµβαλλόµενος διαθέτει την µε αρ. .............................. Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλµατος, η οποία υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία για τη σύναψη της σύµβασης (Αρ. Πρωτοκόλλου Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος – Ηµεροµηνία).


ii. Ο β΄ συµβαλλόµενος υποχρεούται να είναι τακτικό µέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων. Έκαστο µέλος του προσωπικού του β΄ συµβαλλόµενου (υπάλληλοι, επιστηµονικά υπεύθυνοι) που παρέχει ψυχοθεραπευτικές και λοιπές ψυχολογικές υπηρεσίες, είναι υποχρεωτικά µέλος του ανωτέρω συλλόγου.

Ο β΄ συµβαλλόµενος υποχρεούται προς τούτο, να δηλώσει τους επαγγελµατίες Ψυχολόγους που απασχολεί και να καταθέσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βεβαιώση από τον Σ.Ε.Ψ. ότι είναι µέλη του.

iii. Ο ανωτέρω σύλλογος υποχρεούται να αποστέλλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε έτος ή όποτε ζητηθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επικαιροποιηµένη κατάσταση των µελών του.

iv. Ο ψυχολόγος οφείλει να εκτελεί τις ανωτέρω Ψυχολογικές πράξεις στους ασφαλισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε την προσήκουσα επιµέλεια και τους κανόνες της επιστήµης της ψυχολογίας και τον κώδικα δεοντολογίας των ψυχολόγων καθώς στην άσκηση του επαγγέλµατός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και τη συµπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται µε τις καθιερωµένες αρχές και µεθόδους της επιστήµης της ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους (Νόµος 991 ΦΕΚ 278 τεύχ. α΄ 20/12/1979).

v. Οι πράξεις αρµοδιότητας ψυχολόγου συνταγογραφούνται από τους θεράποντες ιατρούς τους έχοντες ανάλογη ειδικότητα όπως προβλέπεται από τον ΕΚΠΥ σε ειδικό παραπεµπτικό / γνωµάτευση.

vi. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µπορεί να συµβάλλεται µε Ψυχολόγους για παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών είτε στην έδρα τους είτε για κατ’ οίκον θεραπείες.
vii. Η αποζηµίωση της κάθε συνεδρίας ψυχοθεραπείας και λοιπών Ψυχολογικών πράξεων ορίζεται στον ΕΚΠΥ, όπως αυτός ισχύει, καθώς και στις σχετικές αποφάσεις του Οργανισµού και η διάρκεια της συνεδρίας ορίζεται κατ΄ελάχιστον στα 45 λεπτά.

Παρατηρήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων επί της διαδικασίας και του περιεχομένου της προτεινόμενης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής από τον ΕΟΠΥΥ.

1. Ο Σ.Ε.Ψ. διαμαρτύρεται έντονα για τη διαδικασία που ακολούθησε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την δημιουργία συμβάσεων. Θεωρεί την διαδικασία πραξικοπηματική, εκβιαστική και πρόχειρη, αφού ο Σ.Ε.Ψ. ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά στις 22-12-2016, στις 8 μ.μ. (!) να παρευρεθεί την επομένη (προπαραμονή Χριστουγέννων) σε σύσκεψη με την εν λόγω επιτροπή, για να λάβει απλώς γνώση ότι θα αναρτηθεί το σχέδιο των συμβάσεων το βράδυ της ίδιας μέρας! Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων είναι την Τετάρτη 28-12-2016, το χρονικό περιθώριο επεξεργασίας των προτάσεων περιορίζεται σε μία μόνον εργάσιμη ημέρα!

2. Ο Σ.Ε.Ψ. έχει ολοκληρωμένες προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων των Ψυχολόγων με τον ΕΟΠΥΥ. Η προτεινόμενη σύμβαση, αν και συνάδει εν μέρει με τις προτάσεις του Σ.Ε.Ψ. και για αυτό την αποδέχεται καταρχήν, θεωρεί ότι είναι αποσπασματική και πρόχειρη, και για αυτό διατηρεί τις επιφυλάξεις του ως προς την τελική μορφή της Σύμβασης.

Επιπλέον, θεωρεί ότι η παρούσα Σύμβαση:
α) περιορίζεται στην ειδική αγωγή και δεν περιλαμβάνει τις ανάγκες του γενικού πληθυσμού.
β) περιορίζεται στις ψυχοθεραπευτικές πράξεις και δεν περιλαμβάνει τις υπόλοιπες πράξεις των Ψυχολόγων, όπως αναφέρονται στις προτάσεις μας, τις οποίες έχουμε καταθέσει επανειλημμένα και επί σειρά ετών στις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ.

3. Οι σημερινές συμβάσεις είναι εξευτελιστικές και αντισυνταγματικές, εφ’ όσον δεν αναθεωρείται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές, διότι:

α) οι αμοιβές των ωριαίων πράξεων των Ψυχολόγων κυμαίνονται από 2,26€ έως 2,88€ μεικτά, ενώ μόνο η ώρα του ανειδίκευτου εργάτη είναι 3,52€!
β) αντιστοίχως, οι άλλες ειδικότητες αμείβονται με τουλάχιστον 15€ ανά πράξη!
γ) η εφαρμογή ψυχομετρικών και προβλητικών δοκιμασιών, που ως γνωστόν απαιτούν τουλάχιστον τετράωρη εργασία, αποζημιώνονται εφάπαξ με 3,42€ και 3,87€ αντίστοιχα!
δ) η ίδια εργασία (π.χ. ψυχοθεραπεία) για μεν τους ιατρούς αποζημιώνεται με 15€, ενώ για τους Ψυχολόγους 2,26€!

4. Ο Σ.Ε.Ψ. επίσης διαμαρτύρεται έντονα για τις προσπάθειες της Επιτροπής να εμπλέξει στη διαδικασία συμβάσεων και άλλους συλλόγους Ψυχολόγων πέραν του επισήμως αναγνωρισμένου Σ.Ε.Ψ. (βλ. συνημμένη γνωμάτευση).

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
H Πρόεδρος
Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα - Κλινικός Ψυχολόγος

Η Γεν. Γραμματέας
Βασιλική Δ. Καραγιάννη - Κλινικός Ψυχολόγος

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr