Το Υπουργείο Υγείας Κύπρου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί της Εγγραφής Ψυχοθεραπευτών Νόμος» του οποίου σκοπός είναι η ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή στην Κύπρο.

Παραθέτουμε παρακάτω ένα απόσπασμα με επιλεγμένα σημεία από το κείμενο διαβούλευσης.

Κυριότερες διατάξεις του Νομοσχεδίου αφορούν τη σύσταση και τη σύνθεση του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχοθεραπευτών, τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο Ψυχοθεραπευτών και τις Μεταβατικές Ρυθμίσεις για Εγγραφή όσων ασκούν ήδη το επάγγελμα, πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου.

Το Υπουργείο Υγείας Κύπρου έχει καλέσει όλους τους πολίτες και φορείς της Κύπρου να συμμετέχουν σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, αποστέλλοντας τα σχόλια, τις απόψεις τους και τις εισηγήσεις τους προκειμένου τα σχόλια, οι απόψεις και οι εισηγήσεις όλων να εξεταστούν και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του Νομοσχεδίου.

Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στη διαβούλευση είναι η 7 Ιανουαρίου 2021.

Ο περί της Εγγραφής Ψυχοθεραπευτών Νόμος

Στο παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:

  • Αναγνωρισμένες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις σημαίνει τις εγκεκριμένες επιστημονικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες αναγνωρίζονται ως τέτοιες από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχοθεραπευτών σύμφωνα με τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Οργανισμών της κάθε προσέγγισης.
  • Ασκείν ψυχοθεραπεία σημαίνει το δικαίωμα εγγεγραμμένου ψυχοθεραπευτή ο οποίος είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος να ασκεί τη ψυχοθεραπεία.

  • Εγγεγραμμένος ψυχοθεραπευτής σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχοθεραπευτών.
  • Η Ψυχοθεραπεία» ορίζεται ως: Η θεραπευτική δραστηριότητα που βασίζεται στις ανθρωπιστικές επιστήμες που ασχολούνται με την ανθρώπινη ωρίμανση στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων. Λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ θεραπευόμενου και ψυχοθεραπευτή αξιοποιώντας την διαπροσωπική φύση της θεραπευτικής σχέσης ως το διευκολυντικό περιβάλλον εντός του οποίου προάγεται η προσωπική ανάπτυξη του θεραπευόμενου, η ανακούφιση από συμπτώματα και η ικανότητα του να επιτύχει τις αλλαγές που αυτός επιθυμεί στη ζωή του.

Άσκηση επαγγέλματος Ψυχοθεραπευτή στην Κύπρο

(Μετά από πάροδο δώδεκα μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ουδείς δικαιούται:

(α) να ασκεί το επάγγελμα του Ψυχοθεραπευτή ή να προβάλλει τον εαυτό του ως ψυχοθεραπευτή.
(β) Να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο με τον οποίο να διαλαμβάνονται οι λέξεις «ψυχοθεραπευτής» ή «ψυχοθεραπεία».
(γ) Να εισπράξει οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή ψυχοθεραπείας.

εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος ψυχοθεραπευτής και δεν του επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής της άσκησης του επαγγέλματος του εγγεγραμμένου ψυχοθεραπευτή ή εκτός αν είναι εκπαιδευόμενος ψυχοθεραπευτής εφόσον ασκεί τη ψυχοθεραπεία, αναλόγως της περίπτωσης, υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου ψυχοθεραπευτή, σύμφωνα και κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της σχολής στην οποία εκπαιδεύεται.

Οποιονδήποτε πρόσωπο το οποίον παραβαίνει οποιανδήποτε των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Άσκηση Ψυχοθεραπείας

Κάθε εγγεγραμμένος ψυχοθεραπευτής οφείλει να ασκεί το επάγγελμα του εγγεγραμμένου ψυχοθεραπευτή στα πλαίσια της εγκεκριμένης επιστημονικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, η οποία του έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχοθεραπευτών.

Κάθε εγγεγραμμένος ψυχοθεραπευτής οφείλει να ασκεί το επάγγελμα του εγγεγραμμένου ψυχοθεραπευτή στα πλαίσια των Κανόνων του Δεοντολογικού κώδικα όπως αυτός εκτίθεται στο δεύτερο παράρτημα.

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Κανένας εγγεγραμμένος ψυχοθεραπευτής δεν ασκεί το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή, εκτός αν έχει πάρει από το Συμβούλιο ετήσια άδεια άσκησης σύμφωνα με τα επαγγελματικά κριτήρια ανανέωσης, τον τύπο και με την καταβολή τέλους όπως αυτά καθορίζονται από το Συμβούλιο.

Η ετήσια άδεια εκπνέει την 31η ημέρα του μηνος Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου της εκδόσεως της.

Οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος ψυχοθεραπευτής ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας που ισχύει κατά τον χρόνο της ασκήσεως της ψυχοθεραπείας είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μη υπερβαίνουσα των πεντακοσίων ευρώ.

 

Κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Ψυχοθεραπευτών Κύπρου

Μια ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση πρέπει να είναι διαρκείας τουλάχιστον 7  χρόνων και αποτελείται απο δύο μέρη:

Μέρος Α

Τριτοβάθμια τριετή εκπαίδευση (DegreeLevel) σε μια από τις ανθρωπιστικές επιστήμες η οποία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 1800 ώρες σπουδών. Ο τίτλος σπουδών πρέπει να τυγχάνει αναγνώρισης απο τα αρμόδια σώματα της χώρας σπουδών.

ή

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (DegreeLevel), ή το ισάξιο, σε μη ανθρωπιστικές επιστήμες και να συμπληρώνεται με Προκαταρτικό κύκλο εκπαίδευσης στη ψυχοθεραπεία που πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 1000 ώρες θεωρητικής και βιωματικής επαίδευσης σε πανεπιστήμιο ή άλλη εκπαιδευτική σχολή ψυχοθεραπείας, της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να τυγχάνει αναγνώρισης απο τα αρμόδια σώματα της χώρας σπουδών.

Μέρος Β

Εκπαίδευση σε μία από τις επιστημονικά αναγνωρισμένες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις διαρκείας τουλάχιστον 4 χρόνων που να καλύπτει τουλάχιστον 1550 ώρες εκπαίδευσης ως εξής:

  • 500 - 800 ώρες (20-32 ECTS) θεωρία και μεθοδολογία
  • 250 ώρες (10 ECTS) προσωπική ανάπτυξη, προσωπική η ομαδική θεραπεία, αυτογνωσία 300 - 600 ώρες (12 - 24 ECTS) εποπτευόμενη κλινική πρακτική
  • 150 ώρες Εποπτεία (6 ECTS) που θα αναλογεί σε τουλάχιστον 1 ώρα εποπτείας για κάθε 3 θεραπευτικές συνεδρίες με θεραπευόμενο.
  • 150 ώρες (6 ECTS) υπηρεσία σε ένα χώρο ψυχικών υπηρεσιών όπου να αποκτηθεί αρκετή πείρα σε ψυχοκοινωνικές κρίσεις και συνεργασία με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Πειθαρχική Δίωξη

Εγγεγραμμένος ψυχοθεραπευτής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη
(α) εάν καταδικασθεί από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,
(β) εάν επέδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματός του διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα της ψυχοθεραπείας, ή συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τους κώδικες δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή,
(γ) εάν ενήργησε ή παρέλειψε να ενεργήσει με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις του,
(δ) εάν πέτυχε την εγγραφή του σε οποιοδήποτε μητρώο το οποίο προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις,
(ε) εάν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, Κώδικες και Περιγράμματα.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr