find job005

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης), σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 22/13-09-2018 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις έργου.

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», κωδικό MIS 5011040 και συγκεκριμένα στο ομώνυμο υποέργο με α/α 1 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 14603/06-10-2017, κωδ. ΕΔΒΜ 58), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, ως εξής:

Θέσεις 1+2: Δύο (2) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικών

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο (Π.Ε.) Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (Η μη ύπαρξη αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Συμβουλευτική Ψυχολογία ή Κλινική Ψυχολογία της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (Η μη ύπαρξη αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσης (Η μη ύπαρξη αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (Η μη ύπαρξη αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες) (Η μη απόδειξη/βεβαίωση αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού)

Οι υποψηφιότητες οι οποίες δεν πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα απορρίπτονται από την επιτροπή αξιολόγησης.

Η βαθμολόγηση των προτάσεων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 • Α/Α Περιγραφή Διευκρινίσεις Μέγιστος Βαθμός Κριτηρίου
 • Προϋπηρεσία στην Ατομική Συμβουλευτική Νέων 15 μόρια ανά έτος (μοριοδότηση μέχρι και 4 χρόνια) 
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ειδική Αγωγή της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Εμπειρία διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 5 μόρια ανά έτος (μοριοδότηση μέχρι και 4 χρόνια)

Αντικείμενο των θέσεων 1 + 2 είναι: Η στελέχωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με αντικείμενο τη συμβουλευτική φοιτητών με μαθησιακά προβλήματα, δυσκολίες προσαρμογής και ΑμΕΑ.

Αριθμός θέσεων: 2 θέσεις

Χρονική διάρκεια συμβάσεων: Ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων και ανάρτησής τους, με δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου, μέχρι τη λήξη της Πράξης. Οι συμβάσεις είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του
προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου ή προγράμματος.

Αμοιβή: Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης ανά θέση και ανά μήνα ανέρχεται έως του ποσού των χιλίων τριάντα ευρώ (έως του ποσού των 1.030,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, όλων των κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου.

Τρόπος υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή - Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 17676, Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι και τις 05/10/2018 και ώρα 12:00 μ. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της πρότασης επιτρέπεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η θέση – το έργο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), όπως ο πίνακας που ακολουθεί:
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία περιέλευσης στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ για το εμπρόθεσμο της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου της αίτησης που βεβαιώνεται με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Ο ΕΛΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή τους ή για το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται δίχως να αποσφραγιστούν στους
υποψηφίους.

Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται

 • Έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των προσόντων τους και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην εκτίμηση της εμπειρίας, των γνώσεων και της καταλληλότητας τους.

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή των δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόμενα από το Ν. 4250/2014, άρθρο 1 (ΦΕΚ 74/26-3-2014):
Τίτλοι και πιστοποιητικά της αλλοδαπής:

α) Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

β) Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26−12−1913/1−2−1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 4194/2013 / ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α ́), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση (οδός, περιοχή, Τ.Κ.):
Στοιχεία Επικοινωνίας (e-mail & τηλέφωνο): ΠΡΟΣ: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 176 76. Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. Γ-2050-2018/20-
09-2018 της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» κωδικός θέσης: ……..

Σημειώνεται ότι, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των
τίτλων.

δ) Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

ε) Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Τίτλοι και πιστοποιητικά της ημεδαπής:

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

Πιστοποίηση της εμπειρίας:

Από δημόσιο φορέα (ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες): 

 • Βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας και οι σχετικές συμβάσεις. Από επιχείρηση ιδιωτικού τομέα (ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες):
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης, και βεβαίωση του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, από την οποία να προκύπτει το είδος της εμπειρίας.

Αξιολόγηση:

Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία, μετά την αξιολόγηση των προσόντων των ενδιαφερόμενων, θα συντάξει Πρακτικό Αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (www.elke.hua.gr).

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός πέντε εργάσιμων (5) ημερών από την ανακοίνωση τους από την επόμενη της ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (www.elke.hua.gr). Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος είναι δυνατή η πρόσβαση των υποψηφίων στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δε θα παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα των άλλων υποψηφίων και οι οποίες θα οριστούν από αρμόδιο όργανο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Η ένσταση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε εντύπως στην ίδια διεύθυνση με αυτή της πρότασης.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθ’ όλη τη διαδικασία και τα επιμέρους στάδια της Πρόσκλησης πραγματοποιείται με δική τους μέριμνα και ευθύνη από την Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (www.elke.hua.gr).

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε επίδειξη των εγγράφων των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης στον Ειδικό Λογαριασμό της Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163- 1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους από τους υποψήφιους που θεωρεί, ότι πληρούν τις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τα συνεκτιμώμενα προσόντα, σε προσωπική συνέντευξη για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική τους προϋπηρεσία προκειμένου να
αξιολογήσει την προσωπικότητα τους και την επαγγελματική ικανότητα που διαθέτουν για την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Η παρούσα δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους. Επαφίεται στη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και σε ποιο αριθμό, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερόμενων.

Περισσότερες Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μ. Μαλλίδου, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα και στο τηλ. 210-9549265 και στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua), στο site του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (www.elke.hua.gr) , στο site του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Ανάπτυξης Καθηγητής, Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης.