Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει: Την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του έργου «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά». Αναλυτικότερα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για υποβολή και σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 13994, 13995, 13996, 13997 και 13998 και τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» (MIS 5001369, Υποέργα 1-5), , το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Παρθένης Χρήστος, ανακοινώνει:

Την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών των ως άνω έργο.

Ειδικότητες:

 • Τεχνοοικονομική Υποστήριξη Έργου (ΠΕ ή ΤΕ) για το σύνολο της Πράξης
 • Συνεργάτης Υποστήριξης Δράσεων Πεδίου
 • Ειδικότητα Διαμεσολαβητή
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Κοινωνιολόγοι
 • Ψυχολόγοι
 • Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγοί ΠΕ 60,61)
 • Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι ΠΕ 70,71)
 • Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης (Φιλόλογοι ΠΕ 02)
 • Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης (Μαθηματικοί ΠΕ 03)
 • Εμψυχωτές (Συνεργάτες για Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης και εμψυχωτικές δραστηριότητες)

Γενικές Πληροφορίες:

Η πρόταση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα υποβάλλονται και αποστέλλονται με σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου/κας…………...............

Στο πλαίσιο της υπ’αρ.πρωτ. 106826/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε.13994, 13995, 13996, 13997 (MIS 5001369, Υποέργα 1-5)

Κατάθεση εγγράφων:

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στη Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 10561

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 07/01/2019

Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια μέχρι τις 13/08/2019 και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, σε περίπτωση που αυτό παραταθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες:ΕΚΠΑ