Ο Υπουργός Υγείας, προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 14 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως ενός έτους δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη έτος με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τη στήριξη του Έργου 2 «Ψυχολογική Υποστήριξη» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)».

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 99, παρ. 2 και 3 του Ν. 4486/2017 κατόπιν σχετικής έγκρισης με απόφαση του Δ.Σ. της ΑΕΜΥ ΑΕ όπως προβλέπεται και ορίζεται και στην υπό στοιχείο 22 της παρούσας απόφαση Δ.Σ. Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα βαρύνουν τις πιστώσεις της ΣΑΕ 791/2 Έργο 2 «Ψυχολογική Υποστήριξη» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)» οι οποίες χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 75% Κοινοτική Συμμετοχή και 25% Εθνικοί πόροι του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και θα προσδιοριστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νομικό πλαίσιο του Ν. 4650/2019, άρθρο 8 και του Ν. 4354/2015 όπως ισχύουν αναλόγως της ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα ακολούθως αναφερόμενα παραστατικά/δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της ειδικότητας - θέσης που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 14/01/2020 έως και 22/01/2020, ώρα 14.00 ως εξής:

 • να αποστείλουν ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ
 • να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται

 •  η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή
 • της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 24/01/2020, ώρα 14.00.

Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης μόνο και για ένα (1) Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών.

Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μίας αίτησης ή δήλωσης πλέον του ενός Προ-αναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης, ο υποψήφιος αυτομάτως αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψήφιων στις ανώτερες θέσεις της κατάταξης και προκειμένου για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων θα προηγηθεί ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του τίτλου σπουδών και αν αυτές συμπίπτουν στο κριτήριο της απαιτούμενης ξένης γλώσσας.

Σε περίπτωση που εξαντληθούν τα εν λόγω κριτήρια, χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ σε περίπτωση που εξαντληθούν όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας στην ιστοσελίδα της.

Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση με ευθύνη του υποψηφίου είναι τα εξής αφενός για τα τυπικά προσόντα και αφετέρου για τα πρόσθετα συνεκτιμώμενα:

Α) Τυπικά προσόντα - Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα),
 2. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου κράτους- μέλους της Ε.Ε.,
 3. πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει υποχρεωτικά και αναλυτικά η διανυθείσα προϋπηρεσία σε έτη και μήνες όπως επίσης και η εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του αιτούντος,
 4. υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι «όλα τα ατομικά στοιχεία και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι τα δικαιολογητικά είναι πιστά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που τηρεί και τα οποία θα προσκομιστούν εφόσον του ζητηθεί και ότι θα προσκομίσει εφόσον του ζητηθούν πιστοποιητικάβεβαιώσεις τα οποία δηλώνει στο βιογραφικό του σημείωμα ότι κατέχει και δεν έχει προσκομίσει»,
 5. φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών, το οποίο εφόσον έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδας απαιτείται να προσκομιστεί και η βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ για την επαγγελματική αναγνώριση και ισοτιμία,
 6. πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης,
 7. πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ,
 8. άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 9. για τους άρρενες υποψήφιους, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή νόμιμης απαλλαγής,

Υπογραμμίζεται ότι η μη υποβολή παραστατικών για την τεκμηρίωση των αναφερόμενων ανωτέρω 1 - 9 απαραίτητων δικαιολογητικών/τυπικών προσόντων συνεπάγεται αυτομάτως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

Β) Πρόσθετα συνεκτιμόμενα προσόντα - δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των μεταπτυχιακών / διδακτορικών τίτλων σπουδών,
 2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης άλλης ξένης γλώσσας πλην αγγλικής με μέγιστο αριθμό τις δύο επιπλέον ξένες γλώσσες,
 3. Φωτοαντίγραφο δεύτερου τίτλου σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με την αιτούμενη,
 4. Επαρκώς τεκμηριωμένη εμπειρία στην ειδικότητα (μοριοδοτούνται έως 84 μήνες)
 5. Επαρκώς τεκμηριωμένη εξειδικευμένη εμπειρία αποκλειστικά σε πληθυσμό προσφύγων – μεταναστών (μοριοδοτούνται έως 84 μήνες).

Όσα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα-πιστοποιητικά-δικαιολογητικά δεν είναι στην ελληνική γλώσσα, απαιτείται και η προσκόμιση μετάφρασής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία.

Για την αξιολόγηση και μοριοδότηση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων θα ληφθούν υπόψη τα υπαγορευόμενα από το νόμο και θα αξιοποιηθούν τα οριζόμενα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και τα παραρτήματα αυτών για τον έλεγχο των κατά περίπτωση δικαιολογητικών για τους απαιτούμενους ανά ειδικότητα τίτλους σπουδών, την αναγνώριση των τίτλων σπουδών, την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, την πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και την τεκμηρίωση της εμπειρίας.

Συγκεκριμένα για την τεκμηρίωση της εμπειρίας (γενικής και εξειδικευμένης) επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραστατικά που απαιτούνται σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα προκηρύξεων ΑΣΕΠ αναλόγως του είδους του φορέα απασχόλησης (ιδιωτικού-δημοσίου τομέα) σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα ανά ασφαλιστικό φορέα.

Διευκρινίζεται για την τεκμηρίωση της εξειδικευμένης εμπειρίας σε πληθυσμό προσφύγων - μεταναστών απαιτείται υποχρεωτικά να προσκομιστούν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών που να αναγράφεται επακριβώς η ειδικότητα, το είδος και η διάρκεια της απασχόλησης συνοδευόμενα από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

Επισημαίνεται όπως προβλέπεται στην απόφαση Δ.Σ. 2 θέμα 5/9-1-2020 ότι η επιλογή του προσωπικού όπως ορίζεται στο άρθρο 99, παρ. 2 και 3 του Ν. 4486/2017 και στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης επιτροπής η σύνθεση και ο ρόλος της οποίας αποτυπώνεται στην απόφαση Δ.Σ. 2 θέμα 5/9-1-2020. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση Δ.Σ., θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στα απαραίτητα και πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα των υποψηφίων από την εν λόγω επιτροπή.

Κατόπιν θα συνταχθούν από την επιτροπή πρακτικά ανά ειδικότητα τα οποία θα περιλαμβάνουν

 1. πίνακα απορριπτέων,
 2. πίνακα κατάταξης υποψηφίων και
 3. πίνακα προσληπτέων, τα οποία θα τεθούν υπόψη του Δ.Σ. της Εταιρείας για την τελική επιλογή κατόπιν έκδοσης σχετικής αποφάσεως όπως ορίζουν οι Νόμοι 4486/2017 και 4368/2016. Οι εγκεκριμένοι με απόφαση Δ.Σ. πίνακες θα αναρτηθούν στη Διαύγεια, στο site της Εταιρείας καθώς και σε εμφανές σημείο στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Εταιρείας (Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, Γ.Δαμάσκου 1, τ.κ. 13677, Αχαρναί).

Εν συνεχεία παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των εν λόγω πινάκων, οι οποίες θα εξεταστούν από επιτροπή ενστάσεων ο ρόλος και η σύνθεση της οποίας έχει προσδιοριστεί με την απόφαση Δ.Σ. 2 θέμα 5/9-1-2020.

Το πρακτικό της εν λόγω επιτροπής θα τεθεί σε γνώση του Δ.Σ. της Εταιρείας προκειμένου να αποφανθεί οριστικά με αιτιολογημένη απόφασή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των 5 ημερών κι εφόσον τροποποιεί την αρχική απόφαση πρόσληψης θα αναμορφωθούν οι πίνακες προσληπτέων, κατάταξης και αντιστοίχως απορριπτέων, άλλως η συγκεκριμένη απόφασή του θα επικυρώνει την αρχική.

Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της αναθέτουσας αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθημερινά 12.00-15.00 στο τηλέφωνο 210.2447698.