Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση» από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συνάψουν συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες για τα Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών (ΚΦΠΜ) ανά Υγειονομική Περιφέρεια, καθώς και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίσης στη νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το νομό Έβρου σύμφωνα με τα κάτωθι:

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

 • Ένας (1) ΠΕ Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής. Ελλείψει αυτού δύναται να καλυφθεί η θέση από ιατρό λοιπών ειδικοτήτων και ελλείψει αυτού από ιατρό άνευ ειδικότητας (ΚΩΔ. Α1).
 • Έναν (1) Ψυχολόγο, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Α3)

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου
Α. ΚΥΤ Λέσβου

 • Ένας (1) ΠΕ Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής. Ελλείψει αυτού δύναται να καλυφθεί η θέση από ιατρό λοιπών ειδικοτήτων και ελλείψει αυτού από ιατρό άνευ ειδικότητας (ΚΩΔ. Α1).

Γ. ΚΥΤ Σάμου

 • Τρεις (3) Ψυχολόγους, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Α3)

Λοιπές δομές 2ης Υ.ΠΕ. (ΚΦΠΜ Σκαραμαγκά, Σχιστού και Ελευσίνας)

 • Ένας (1) ΠΕ Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής. Ελλείψει αυτού δύναται να καλυφθεί η θέση από ιατρό
  λοιπών ειδικοτήτων και ελλείψει αυτού από ιατρό άνευ ειδικότητας (ΚΩΔ. Α1).

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας

 • Ένας (1) ΠΕ Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής. Ελλείψει αυτού δύναται να καλυφθεί η θέση από ιατρό
  λοιπών ειδικοτήτων και ελλείψει αυτού από ιατρό άνευ ειδικότητας (ΚΩΔ. Α1).

Β. Λοιπές δομές φιλοξενίας

 • Ένας (1) ΠΕ Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής. Ελλείψει αυτού δύναται να καλυφθεί η θέση από ιατρό λοιπών ειδικοτήτων και ελλείψει αυτού από ιατρό άνευ ειδικότητας (ΚΩΔ. Α1).
 • Έναν (1) Ψυχολόγο, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Α3)

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 • Ένας (1) ΠΕ Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής. Ελλείψει αυτού δύναται να καλυφθεί η θέση από ιατρό λοιπών ειδικοτήτων και ελλείψει αυτού από ιατρό άνευ ειδικότητας (ΚΩΔ. Α1).
 • Έναν (1) Ψυχολόγο, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Α3)

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

 • Ένας (1) ΠΕ Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής. Ελλείψει αυτού δύναται να καλυφθεί η θέση από ιατρό λοιπών ειδικοτήτων και ελλείψει αυτού από ιατρό άνευ ειδικότητας (ΚΩΔ. Α1).

Προσόντα πρόσληψης

Σύμφωνα με τις ανωτέρω θέσεις, καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στους οποίους εντάσσονται οι υποψήφιοι όλων των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, με κριτήρια σύμφωνα με τα παρακάτω προσόντα:

Α. ΠΕ Ιατρών, όλων των ειδικοτήτων ανάλογα με τα κριτήρια της προς κάλυψη θέση 

Α.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 3. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας.
 4. Βεβαίωση εκπλήρωσης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.
 5. Βεβαίωση εγγραφής μέλους Ιατρικού συλλόγου.

Β. ΠΕ Ψυχολόγων

Β.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Ε.Ο.Δ.Υ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Διαδικασία αξιολόγησης ενστάσεις

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από το ΔΣ του Ε.Ο.Δ.Υ. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους σύμφωνα με τον  πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων της παρούσας πρόσκλησης, και θα καταρτίσει σχετικούς προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων,επιλαχόντων και απορριπτέων, οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ.

Κατά των προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής - ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Δ.Υ. Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην προκήρυξη όσο και στην οικεία καταχώριση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων/επιλαχόντων/απορριπτέων στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Δ.Υ. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ.

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με ανάρτηση, στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ., οριστικού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων μετά και την έκδοση των αποφάσεων επί των ενστάσεων. Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν ατομικά. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Μισθολογικό κόστος και διάρκεια απασχόλησης

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση έργου εξάμηνης διάρκειας με άμεση έναρξη. Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών, διαμορφώνεται στα 3.000,00€ για τους ιατρούς και στα 2.700,00€ για τους ψυχολόγους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι). Η αίτηση - δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές. Σημειώνεται ότι η επιλογή προτίμησης Α’ και Β΄ είναι καθοριστική για την τελική επιλογή των υποψηφίων και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτίμησης στην δήλωση. Ο/Η υποψήφιος/α που δεν θα συμπληρώσει τα μόρια για καμία από τις δυο επιλογές προτίμησης θεωρείται αποτυχών/ούσα.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται της προκήρυξης για την μη καταδίκη,παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ του/της υποψηφίου/ιας.

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι ξενόγλωσσοι Μεταπτυχιακοί ή Διδακτορικοί τίτλου σπουδών θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων σπουδών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

5. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (για τους υποψήφιους ιατρούς).

6. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας (για τους υποψήφιους Ιατρούς).

7. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της (για τους υποψήφιους ιατρούς).

8. Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

9. Εγγραφή στον Επαγγελματικό Σύλλογο (όπου απαιτείται).

10. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

11. Βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη ή του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη εμπειρία
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

12. Βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη για την απόδειξη της εμπειρίας σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών.

13. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο του Δικαιώματος Άδειας Εργασίας στην Ελλάδα .

14. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ για τους έχοντες την πολυτεκνική ιδιότητα (από 3 τέκνα και πάνω) ή τα τέκνα πολυτέκνων (οικογένεια με 3 τέκνα και άνω).

15. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ για τους πολυτέκνους ή τα τέκνα πολύτεκνων καθώς και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

16. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή/και δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η άσκηση της γονικής μέριμνας των τέκνων, για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της μονογονεϊκής οικογένειας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ.

Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Μετακινούμενων Πληθυσμών του Ε.Ο.Δ.Υ., στο τηλέφωνο 2105212003, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων τους οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της αναθέτουσας αρχής.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ.
Παναγιώτης Αρκουμανέας

Ακολουθώντας το σύνδεσμο μπορείτε να μεταβείτε στην σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος από την επίσημη σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.