Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΜΣ "Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε ιατρικό πλαίσιο"», το οποίο χρηματοδοτείται από τέλη φοίτησης, και του οποίου Επιστημονικά Υπεύθυνη έχει οριστεί η Καθηγήτρια κα Ελένη Λαζαράτου, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα άτομο, το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο με τίτλο «ΠΜΣ "Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε ιατρικό πλαίσιο"», στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του ως άνω έργου.

Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 11η Φεβρουαρίου 2020.

Περιγραφή Συνεργάτη

 1. Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολόγος
 2. Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4386/2016, όπως ισχύει. Η σύμβαση εργασίας θα είναι πλήρους απασχόλησης
 3. Αντικείμενο σύμβασης: Γραμματειακή –επιστημονική υποστήριξη ΠΜΣ, υποστήριξη Συντονιστικής Επιτροπής και Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΜΣ, υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου, επικοινωνία με σπουδαστές, υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΜΣ
 4. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες,με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
 5. Τρόπος βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης της σύμβασης: Η ορθή και επιμελής εκτέλεση της εργασίας του δικαιούχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της σύμβασής του θα βεβαιώνεται μηνιαίως από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
 6. Τόπος παροχής εργασίας: Α΄ Ψυχιατρική Κλινική- Αιγινήτειο Νοσοσκομείο

Απαραίτητα και πρόσθετα επιθυμητά προσόντα των συνεργατών ανά ειδικότητα

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας, ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία δώδεκα (12) μηνών σε θέσεις διοικητικής – γραμματειακής υποστήριξης ή/και θέσεις ψυχολόγου

O Πρόεδρος της επιτροπής ερευνών

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης

Αντιπρύτανης Έρευνας και δια βίου Εκπαίδευσης

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και να συμπληρώσετε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση εργασίας στη σελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ κατεβάζοντας το αντίστοιχο pdf αρχείο.