Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» - Υποέργο 1, προτίθεται να αναθέσει σε πέντε (5) εξωτερικούς συνεργάτες - ψυχολόγους για κάθε πόλη που έχει σχολές το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Φλώρινα για συνολικό διάστημα έως 31/12/2021 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 27.550,00 € έκαστος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα ανανέωσης με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση έργου τα εξής:

Αντικείμενο έργου ψυχολόγου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • Ψυχολογική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των φοιτητών του ΠΔΜ

 • Εξατομικευμένες και ομαδικές συνεδρίες

 • Επαφή με δομές Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

 • Συνεργασία με Συμβούλους καθηγητές κάθε τμήματος και φοιτητική μέριμνα του ΠΔΜ

 • Αξιολόγηση και προτάσεις για προσαρμογές στη διδασκαλία και ιδιαίτερες ψυχολογικές ανάγκες των φοιτητών (κρίση πανικού, αγχώδεις διαταραχές κτλ.).

 • Αξιολόγηση και προτάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για ιδιαίτερες ανάγκες των φοιτητών

 • Επιμόρφωση προσωπικού

 • Καταγραφή - ανάλυση αναγκών για επιμόρφωση του προσωπικού του ιδρύματος

 • Διοργάνωση Επιμορφωτικών Ημερίδων για θέματα της αρμοδιότητάς τους

 • Επιμόρφωση για ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft-skills) στο προσωπικό για την επικοινωνία και τη συνεργασία με άτομα ευπαθών ομάδων

 • Πρωτοβουλίες για καλλιέργεια κλίματος αποδοχής των ιδιαιτεροτήτων και παροχής ίσων ευκαιριών στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Απαιτούμενα προσόντα ψυχολόγου

 • Πτυχίο Ψυχολογίας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης (στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης)
 • Εμπειρία σε δομές συμβουλευτικής και υποστήριξης ευπαθών ομάδων, δομές συμβουλευτικής και υποστήριξης, δομές για την πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας
 • Γνώση ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνεκτιμώμενα προσόντα ψυχολόγου

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ψυχολογία
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικές το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικές το γνωστικό αντικείμενο της θέσης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση ψυχολόγου

 • Υποβολή Πρότασης
 • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον απαιτείται
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
 • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Για την υποβολή πρότασης και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση ψυχολόγου ακολουθήστε τον σύνδεσμο Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στη διεύθυνση: Κτίριο Βιβλιοθήκης, 2ος όροφος, Κοίλα Κοζάνης, έως τις 04.05.2020 και ώρα 14.00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 24610 56445 (κα Αγαλερίδου Έλενα)