Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης προσφέρει θέσεις εργασίας σε 2 ψυχολόγους μεταξύ άλλων ειδικοτήτων.

Κύρια προσόντα ψυχολόγου

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (για απόφοιτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν 991/1979 (Α 278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου,

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στα γνωστικά αντικείμενα «άνοια» ή «νευρολογία» ή «νευροψυχολογία» ή «κοινωνική ψυχιατρική» ή «νευροεκφυλιστικά νοσήματα» ή «αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια» ή εμπειρία (εξειδικευμένη) τουλάχιστον ενός έτους (1) σε εξωιδρυματικές (κοινοτικές) δομές περίθαλψης σε άτομα τρίτης ηλικίας ή σε ασθενείς με χρόνια νευρολογικά ή ψυχιατρικά νοσήματα ή κλινική εμπειρία σε νευρολογική ή ψυχιατρική κλινική ή κέντρο αποκατάστασης.

δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργαστές κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

ε) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 08/04/2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Τσαταλμπασίδου (Τηλ. επικ. 25513 53438)

Για αναλυτικότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική προκύρηξη από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης