Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης προσφέρει θέση εργασίας ψυχιάτρου.  Τίτλος Πράξης/ Υποέργου: «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης (Ενίσχυση της υπάρχουσας Δομής)»

Υπηρεσία:

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Έδρα υπηρεσίας:

Σταυρούπολη (Δ. Παύλου Μελά) Ν. Θεσσαλονίκης

Ειδικότητα:

ΠΕ Ψυχιατρικής

Διάρκεια σύμβασης:

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Υποέργου

Απαραίτητα προσόντα ψυχιάτρου

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής,

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

στ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης.

Προσόντα Α' Επικουρίας

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής,

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο την αναλυτική προκήρυξη. Θέση εργασίας Ψυχιάτρου.

Αποστολή βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 564 30, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη είτε κας Ταγάρα Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 324619) είτε κας Αλεκίδου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας: 2313 324127).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.