Ζητείται Ψυχολόγος για δράση ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, που υλοποιεί ο φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» στην Ιστιαία, Εύβοιας.

Στο ρόλο αυτό ο υποψήφιος -α είναι υπεύθυνος -η για:

τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των ωφελούμενων
την ψυχολογική αξιολόγηση των ωφελούμενων
την ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική των ωφελούμενων
την ανάπτυξη ατομικών/ομαδικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων
τη διασύνδεση με άλλους φορείς/δομές και παραπομπή
τη διεξαγωγή εποπτικών/εκπαιδευτικών ομάδων

Απαραίτητα Προσόντα Ψυχολόγου:

Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (για απόφοιτους πριν το 1993) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου

Επιθυμητές δεξιότητες και εμπειρία
Εμπειρία 2 ετών σε δράσεις παρέμβασης στην κοινότητα
Εμπειρία και συνεργασία σε ομαδικό πλαίσιο
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και Microsoft Office
Εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις θεωρούνται πρόσθετα προσόντα

Παροχές:

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης
Διάρκεια απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου (έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης εφόσον συνεχισθεί η δράση