Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων, μεταξύ των οποίων ενός (1) ψυχολόγου και τεσσάρων (4) κοινωνικών λειτουργών, για το χρονικό διάστημα, όπως αυτό αναφέρεται, ανά ειδικότητα, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/σης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής.

Οι προσλήψεις αφορούν στις εξής ειδικότητες:

 • ΠΕ (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση) Ψυχολόγων
 • ΠΕ ή ΤΕ (Πανεπιστημιακή ή Τεχνολογική Εκπαίδευση) Κοινωνικής Εργασίας / ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

με διάρκεια σύμβασης από 24/06/2023 έως 20/09/2023 (εποχικό προσωπικό).

Για τη θέση Ψυχολόγου

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18-67 ετών
 • Χρόνος ανεργίας
 • Επαγγελματική εμπειρία

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός: 1.092€

Επίδομα ανήλικων τέκνων: 1 παιδί: 50€, 2 παιδιά: 70€, 3 παιδιά: 120€

Για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) σε ισχύ
 • Ηλικία 18-67 ετών
 • Χρόνος ανεργίας
 • Επαγγελματική εμπειρία

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός: 1.092€

Επίδομα ανήλικων τέκνων: 1 παιδί: 50€, 2 παιδιά: 70€, 3 παιδιά: 120€

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων - Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος,

είτε ταχυδρομικά με συστημενη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450 , 2105277452 , 2105277480 , 2105277484 , 2105277509 , 2105277510 , 2105277514 , 2105277516 , 2105277520)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Τετάρτη 3 Μαϊου 2023 έως και Τετάρτη 17 Μαϊου 2023