Η εκπαίδευση στις διάφορες προσεγγίσεις της Ψυχοθεραπείας και ειδικότερα στη Συνθετική Προσέγγιση προσελκύει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας, αποφοίτων Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η εκπαίδευση αυτή είναι απολύτως ουσιαστική και απαραίτητη για κάθε επαγγελματία που εργάζεται ψυχοθεραπευτικά με άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Αντικείμενο του εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ἀλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι» είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στη «Συνθετική Ψυχοθεραπεία». Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών Επιστημών (εκπαιδευτικοί, κοινωνιολόγοι κ.λπ.).

Πρόκειται για ετήσιο (10 μήνες) πρόγραμμα που στοχεύει στην εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στη Συνθετική Προσέγγιση στη Ψυχοθεραπεία, σε θεωρητικό, εργαστηριακό, βιωματικό και πρακτικό επίπεδο. Η Συνθετική Προσέγγιση είναι η τελευταία εξέλιξη, αυτή τη στιγμή, στο χώρο της ψυχοθεραπείας, συνδυάζει περισσότερες της μίας προσεγγίσεις και αναδύθηκε από ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε σχέση με τις μεμονωμένες προσεγγίσεις όπως ψυχαναλυτική, γνωστική, συμπεριφορική, ανθρωπιστική, οικογενειακή, μορφολογική κ.λπ.

Μαθησιακοίστόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος Αλυπίας Τέχνη

Στο παρόν Πρόγραμμα, παράλληλα με την ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, δίνεται έμφαση στη σε βάθος κατανόηση τριών
σημαντικών Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων, της Συστημικής, της Υπαρξιακής και της Πολιτισμικής–Πολυπολιτισμικής, καθώς και στη σύνθεσή
τους στην κλινική πράξη.

Δευτερευόντως δίνεται έμφαση στις Ψυχοδυναμικές και Γνωστικο-συμπεριφορικές Προσεγγίσεις με στόχο την καλλιέργεια της ψυχολογικής σκέψης και της όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και σφαιρικής κατανόησης του ανθρώπινου ψυχισμού, ώστε να οδηγηθεί σταδιακά ο εκπαιδευόμενος σε μια ουσιαστικά Συνθετική Προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων.

Προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι μαθησιακοί στόχοι του Προγράμματος η εκπαίδευση γίνεται σε τέσσερα επίπεδα:

 • Θεωρητικό επίπεδο: Θεωρητικά μαθήματα «Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων»,
 • Εργαστηριακό επίπεδο: Εργαστηριακά μαθήματα «Ψυχοθεραπευτικών Τεχνικών»,
 • Βιωματικό επίπεδο: Προσωπική ανάπτυξη μέσω «Ατομικής Ψυχοθεραπείας»,
 • Πρακτικό επίπεδο: Εξάσκηση στην εφαρμογή των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών μέσω «Πρακτικής Άσκησης» με «Ατομική και Ομαδική Εποπτεία».

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο

Πιστοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Αλυπίας Τέχνη

Η επιτυχής ολοκλήρωση του παρόντος ετήσιου (10 μήνες) Προγράμματος (κύκλος Ι) οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Πρόγραμμα είναι αυτόνομο, αλλά έχει συνέχεια με τρεις ακόμη ετήσιους κύκλους (ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV), για όσους απόφοιτους του κύκλου Ι επιθυμούν να προχωρήσουν στον ΙΙ και στη συνέχεια στον ΙΙΙ και ΙV κύκλο, με στόχο να ειδικευθούν στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία.

Η εκπαίδευση εναρμονίζεται και υπερκαλύπτει τα κριτήρια/στάνταρντ των Ελληνικών και Διεθνών εταιρειών ψυχοθεραπείας και με την ολοκλήρωση των τριών πρώτων κύκλων (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), οι απόφοιτοι αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Συμβουλευτικής στο χώρο της ψυχικής υγείας, ενώ με την ολοκλήρωση και του IV κύκλου αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας. Με την ολοκλήρωση της τετραετούς ή της τριετούς εκπαίδευσής τους οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν σε Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Εταιρείες Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής και ειδικότερα Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μετά από εξέταση του προγράμματος σπουδών του, έχει συμπεριληφθεί μεταξύ των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία της "Society for the Exploration of Psychotherapy Intergration" (SEPI).

Σκοπός του προγράμματος Αλυπίας Τέχνη

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι» στοχεύει μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης και εκπαίδευσης να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στη βαθμιαία απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να αναπτύξουν σταδιακά την ψυχολογική τους σκέψη και την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται ολοκληρωμένα τον ανθρώπινο ψυχισμό και να κατανοούν τη φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπευτικής Προσέγγισης στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών δυσκολιών και προβλημάτων.

Συγκεκριμένα αποσκοπεί:

 • Στην κατανόηση της σημασίας της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και την εισαγωγή στη φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας,
 • Πρωτίστως, στην απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων της θεωρίας και των τεχνικών της Συνθετικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία, με έμφαση στη σύνθεση τριών σημαντικών Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων, της Υπαρξιακής, της Συστημικής και της Πολιτισμικής/Πολυπολιτισμικής καθώς και στη σύνθεσή τους στην κλινική πράξη,
 • Δευτερευόντως δίνεται έμφαση στις Ψυχοδυναμικές και Γνωστικοσυμπεριφορικές Προσεγγίσεις με στόχο την καλλιέργεια της ψυχολογικής
  σκέψης και της όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και σφαιρικής κατανόησης του ανθρώπινου ψυχισμού,
 • Στην κατανόηση, σε ένα πρώτο επίπεδο, των απαραίτητων δεξιοτήτων για την εφαρμογή των ψυχοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών της Συνθετικής Προσέγγισης,
 • Στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων,
 • Στην ευαισθητοποίηση σε θέματα δεοντολογίας σε σχέση με την ψυχοθεραπευτική πράξη.

Σε ποιούς απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμά;

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια), με σπουδές που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και ειδικότερα της ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών Επιστημών (π.χ. εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους) που εργάζονται με άτομα ή ομάδες και ο επαγγελματικός τους ρόλος ενέχει μια συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπευτική διάσταση.