Στην παρούσα μελέτη γίνεται διενεργείται η διαδικασία της στάθμισης του ερωτηματολογίου hsp (highly sensitive person), το οποίο αποτελεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο σχεδιασμένο από τους Aron & Aron, για τη μέτρηση του χαρακτηριστικού της ευαισθησίας στην αισθητηριακή επεξεργασία (Sensory Processing Sensitivity).

Λίγα λόγια για την έρευνα

Η έρευνα πραγματοποιείται από την Ανδρεοπούλου Ευσταθία η οποία είναι πτυχιούχος της Ψυχολογίας ΕΚΠΑ και στα πλαίσια της φοίτησης της, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, κάνει ως διπλωματική εργασία τη στάθμιση του ερωτηματολογίου hsp σε ενήλικο γενικό ελληνικό πληθυσμό.

Σύνδεσμοι σχετικοί με την έρευνα: Πρωτόκολλο Στάθμισης του ερωτηματολογίου hsp | Πρωτότυπο αγγλικό ερωτηματολόγιο.
Η πρωτότυπο ιστοσελίδα της ερευνήτριας και δημιουργού του ερωτηματολογίου hsp κυρίας Elaine Aron είναι η Ηsperson.com.

Διαδικασία της έρευνας 

Κατόπιν άδειας που έχει δοθεί από την ερευνήτρια και δημιουργό του ερωτηματολογίου, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της μετάφρασης από τη αγγλική γλώσσα στα ελληνικά (forward – translation) και στη συνέχεια αντιστρόφως, δηλαδή από τα ελληνικά στα αγγλικά (backward-translation) από δίγλωσσο μεταφραστή.

Στο φυλλάδιο του μεταφρασμένου ερωτηματολογίου hsp θα υπάρχει η υποσημείωση ότι το εργαλείο μεταφράστηκε και σταθμίστηκε με την ειδική άδεια του εκδότη. Επίσης εφόσον κριθεί σκόπιμο θα χορηγηθεί το ερωτηματολόγιο σε μικρά δείγματα του ελληνικού πληθυσμού, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατανόησή των ερωτήσεών του.

Επίσης θα ληφθεί μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί η διαπολιτισμική εγκυρότητα και εννοιολογική ισοτιμία την αγγλικής και ελληνικής εκδοχής του ερωτηματολογίου, με βάση της κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Επιτροπής Ψυχομετρικών Μέσων (International Test Commission – Test Adaptation Guidelines).

Το ερωτηματολόγιο χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και σε έντυπη μορφή σε ενήλικες Έλληνες συμμετέχοντες. Είναι ανώνυμο και όλα τα στοιχεία είναι εμπιστευτικά.

Στατιστική Επεξεργασία

Τα ανώνυμα και εμπιστευτικά δεδομένα, θα συλλεγούν και θα περαστούν στο στατιστικό πρόγραμμα επεξεργασίας SPSS, με τη βοήθεια του οποίου θα γίνει περαιτέρω επεξεργασία τους.

Λίγα λόγια για το αντικείμενο της έρευνας

Η ευαισθησία αισθητηριακής απόκρισης, ως θεωρία, διατυπώθηκε από την ερευνήτρια Elaine Aron και εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων μοντέλων της περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Έχουν μελετηθεί ερευνητικά περισσότερα από 100 είδη (Wolf et al., 2008, PNAS) (Aron, Aron, & Jagiellowicz, 2012) και έχει βρεθεί ότι η ευαισθησία στην ανταπόκριση σε ερεθίσματα αποτελεί χαρακτηριστικό της μειονότητας (στους ανθρώπους παρατηρείται στο 15 – 30%) (Greven, et al., 2019).

Προσφάτως έχουν εντοπιστεί τρεις κατηγορίες διαφοροποίησης των ατόμων ως προς το βαθμό της ευαισθησίας: Τα άτομα υψηλής ευαισθησίας, τα οποία μεταφορικά ονομάστηκαν ορχιδέες και αποτελούν το 31%, τα άτομα χαμηλής ευαισθησίας, τα οποία ονομάστηκαν πικραλίδες και αποτελούν το 29% και μια τρίτη κατηγορία ατόμων μέσης – μέτριας ευαισθησίας που ονομάστηκαν τουλίπες και αποτελούν το 40%. (Lionett, et al., 2018)

Το παρόν ερωτηματολόγιο (hsp-highly sensitive person) περιλαμβάνει 27 – items, τα οποία ύστερα από ψυχομετρική αξιολόγηση σε παιδιά και εφήβους, έχει βρεθεί ότι καλύπτουν τα ακόλουθα συστατικά (υποπαράγοντες):

1) Τη χαμηλή ουδό αισθητηριακής αντίληψης [Low Sensory Threshold (LST)],
2) την εύκολη υπερδιέγερση [Ease of Excitation (EOE)],
3) την Αισθητική Ευαισθησία (Aesthetic Sensitivity) (AES,)] (Lionett, et al., 2018).

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Κλίμακα hsp

Σημείωση:

Το PSYCHOLOG.GR έχει ένα σταθερό ενδιαφέρον να υποστηρίζει τις έρευνες φοιτητών ψυχολογίας και ειδικών ψυχικής υγείας. Στείλτε πληροφορίες για την έρευνα που διοργανώνετε, στο info @psychology.gr προκειμένου να προχωρήσουμε σε δημοσίευση. Το κείμενο σας πρέπει να είναι σαφές και περιεκτικό, να περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 λέξεις και να εξηγεί ποιος διοργανώνει την έρευνα, ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr