Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ΠΕΝΤΕ (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» με MIS 5010660 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για τις ανάγκες της Πράξης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5010660 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», η οποία σύμφωνα με την με αριθμό 15354/24.10.2007 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΑΔΑ:63ΡΧ465Χ18- ΞΔΧ) εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - με Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης τον Πρύτανη της ΑΣΚΤ, Καθηγητή Παναγιώτη Χαραλάμπους, ζητείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος για Επιστημονικό και Διοικητικό προσωπικό με σκοπό την υλοποίηση των δράσεων του υποέργου 1 της Πράξης.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου είναι διετής και αναμένεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2017. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για να αποτελέσουν την ομάδα δράσης έργου, θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση έργου με τον ΕΛΚΕ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Η ετήσια σύμβαση δύναται να επεκταθεί μέχρι τη λήξη της Πράξης.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενεργείται βάσει του νομικού πλαισίου που διέπει τα προγράμματα χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - ΕΚΤ, όπως ισχύει, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να μελετήσουν την περιγραφή του έργου, να λάβουν υπόψη τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα για κάθε ειδικότητα, όπως αυτά περιγράφονται και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση με τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα σε σφραγισμένο φάκελο με Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων την 1 5 η Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 7.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης, με ίδια μέσα, του υποέργου 1 της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών», η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ως δυνητικός δικαιούχος, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για τις ακόλουθες θέσεις:

α) μία (1) θέση Ιατρού, ειδικότητας Ψυχιάτρου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,

β) μία (1) θέση Ψυχολόγου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

γ) δύο (2) θέσεις Κοινωνικού Λειτουργού Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

δ) μια (1) θέση Στέλεχος Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Οι τρόποι υποβολής είναι:
 
α) δια ζώσης κατάθεση του φακέλου στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας της ΑΣΚΤ, ώρες κατάθεσης 10:00 – 14:00
 
β) αποστέλλοντας σε συστημένο φάκελο, ταχυδρομικά στην διεύθυνση:
 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, Γραμματεία ΕΛΚΈ, Πατησίων 42, 106 82, Αθήνα
 
Πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην ΑΣΚΤ»
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, έντυπη αίτηση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και η οποία πρέπει να περιέχει:
 
1. Έντυπο Υποβολής Αίτησης, το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.
 
2. Βιογραφικό σημείωμα
 
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, πτυχία ξένων γλωσσών κ.α.).
 
4. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα.
 
5. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα.
 
Επισημαίνεται ότι στο Έντυπο Υποβολής Αίτησης θα πρέπει να δηλώνονται, με ευθύνη του υποψηφίου: τα ατομικά στοιχεία, διεύθυνση επικοινωνίας, οι τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, η επαγγελματική εμπειρία, λίστα επισυναπτόμενων εγγράφων. Για τη δήλωση της επαγγελματικής εμπειρίας συμπληρώνονται τα πεδία: Επωνυμία φορέα απασχόλησης, Θέση, Αντικείμενο, Αριθμός πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχει, του σχετικού εγγράφου του φορέα, Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκάστοτε σύμβασης απασχόλησης, Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας εκφρασμένο σε μήνες και ημέρες. Στις περιπτώσεις που η επαγγελματική εμπειρία προέρχεται από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος στο πεδίο επωνυμία φορέα απασχόλησης δηλώνεται η λέξη «ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ». Για την απόδειξη της επαγγελματικής, εμπειρίας του υποψηφίου, εν γένει, αρκεί η δήλωση και η προσκόμιση δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο προϋπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη (πχ εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το πληροφοριακό σύστημα Taxis net), όπως ορίζεται σε κάθε περίπτωση.
 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη αναφορικά με την προσωπικότητά τους και το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που δε θα έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει της αίτησής τους, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα της συνέντευξης ή δεν προσέλθουν αδικαιολογήτως στη συνέντευξη, κατόπιν κλήσης τους, απορρίπτονται.