Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου με τρεις (3) Ειδικούς Επιστήμονες για την υποστήριξη των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΟΠΑ - Β’ Κύκλος Υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα τους ανατεθεί είναι το εξής: «Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ»

Οι βασικές δραστηριότητες του φυσικού αντικειμένου του έργου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις εξής:

 • Πρόληψη: Ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας, αποστιγματισμός για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και Εκπαίδευση πανεπιστημιακής κοινότητας στην ανίχνευση ψυχικών δυσκολιών των φοιτητών (ψυχίατρος, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός).
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση σύμφωνα με τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που ενδείκνυνται ιατρικώς στην κάθε περίπτωση (ψυχίατρος και ψυχολόγος).
 • Υποστήριξη: Υποβοήθηση φοιτητών στην επικοινωνία με υπηρεσίες εντός και εκτός του ιδρύματος (κοινωνικός λειτουργός).

Ο τόπος απασχόλησης για όλους τους ειδικούς επιστήμονες θα είναι το ΟΠΑ, είτε στην έδρα του (Πατησίων 76, Αθήνα 10434), είτε σε ένα από τα περιφερειακά κτίρια. Όλοι οι ειδικοί επιστήμονες θα υπάγονται στην υπηρεσία Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.

Ψυχίατρος

Αντικείμενο: Διάγνωση και αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα με έμφαση στην ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στο πανεπιστημιακό πλαίσιο και συμβολή στο σχεδιασμό στρατηγικής για την πρόληψη, την προαγωγή και τον αποστιγματισμό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ.

Προϋπολογισμός: έως 37.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές. Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 21 μήνες και μέχρι την 31η/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης
σύμφωνα με τα ισχύοντα και με εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Οι υποψήφιοι για τη θέση Ψυχιάτρου στο ΟΠΑ θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Ιατρική ειδικότητα στην Ψυχιατρική ή στην Ψυχιατρική παιδιών και εφήβων.
 • Τουλάχιστον 8ετή εμπειρία σε δομές υπηρεσιών ψυχικής υγείας μετά την απόκτηση ειδικότητας.
 • Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (είναι απαραίτητο προσόν αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση Ψυχιάτρου στο ΟΠΑ:

 • Εμπειρία σε δομές υπηρεσιών ψυχικής υγείας πέραν των προαπαιτούμενων 8 ετών μετά την απόκτηση ειδικότητας.
 • Εμπειρία σε ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.
 • Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση είτε στην γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, είτε στη ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, είτε στη συστημική-οικογενειακή θεραπεία από εγκεκριμένα εκπαιδευτικά κέντρα.
 • Εμπειρία σε ομάδες.
 • Εμπειρία στην αγωγή κοινότητας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συμμετοχή σε ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.

Κριτήρια αξιολόγησης Δομημένης Συνέντευξης για τη θέση Ψυχιάτρου στο ΟΠΑ

 • Κατανόηση των στόχων του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και του ρόλου του υποψηφίου σε αυτό.
 • Δυνατότητα ένταξης στην ομάδα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και συνεργασίας με το υφιστάμενο προσωπικό.
 • Συμβατότητα γνώσεων και εμπειρίας με τον προσανατολισμό του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.
 • Χρονική διαθεσιμότητα για την οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.

Ψυχολόγος

Αντικείμενο: Αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω εργαλείων (τεστ προσωπικότητας, ψυχομετρικών, κ.λπ.) για τη διάγνωση ψυχικών και μαθησιακών δυσκολιών, και συμβολή στο σχεδιασμό στρατηγικής για την πρόληψη, την προαγωγή και τον αποστιγματισμό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ.

Προϋπολογισμός: έως 32.458,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 21 μήνες και μέχρι την 31η/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Οι υποψήφιοι ψυχολόγοι για τη θέση στο ΟΠΑ θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένοτης αλλοδαπής.
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε οργανωμένες δομές σε θέση που προϋποθέτει κλινική παρέμβαση μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 • Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση Ψυχολόγου στο ΟΠΑ 

 • Εμπειρία σε οργανωμένες δομές σε θέση που προϋποθέτει κλινική παρέμβαση πέραν των προαπαιτούμενων 5 ετών μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 • Πιστοποιημένη γνώση διαγνωστικών εργαλείων ψυχολογικής αξιολόγησης [τεστ προσωπικότητας, ψυχομετρικά (προβολικών & γνωστικών), ερωτηματολόγια].
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κλινική ψυχολογία, ή στη σχολική ψυχολογία, ή στον επαγγελματικό προσανατολισμό ή στην συμβουλευτική.
 • Εμπειρία σε ομάδες - ομαδική συμβουλευτική.
 • Εμπειρία στην αγωγή κοινότητας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συμμετοχή σε ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.

Κριτήρια αξιολόγησης Δομημένης Συνέντευξης για τη θέση Ψυχολόγου στο ΟΠΑ

 • Κατανόηση των στόχων του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και του ρόλου του υποψηφίου σε αυτό.
 • Δυνατότητα ένταξης στην ομάδα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και συνεργασίας με το υφιστάμενο προσωπικό.
 • Συμβατότητα γνώσεων και εμπειρίας με τον προσανατολισμό του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.
 • Χρονική διαθεσιμότητα για την οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.

Κοινωνικός Λειτουργός

Αντικείμενο: Αντιμετώπιση ψυχικών και κοινωνικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω υποβοήθησης φοιτητών στην επικοινωνία με υπηρεσίες εντός και εκτός του ιδρύματος, υποστήριξη του ψυχίατρου και του ψυχολόγου στο έργο τους και στην υλοποίηση στρατηγικής για την πρόληψη, την προαγωγή και τον αποστιγματισμό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ.

Προϋπολογισμός: έως 28.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 21 μήνες και μέχρι την 31η /12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Οι υποψήφιοι για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Σχολής κοινωνικής εργασίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
 • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία ως επαγγελματίας κοινωνικός λειτουργός σε οργανωμένες δομές.
 • Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω)Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ από τον ECDL ή αντίστοιχο φορέα πιστοποίησης, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο ΟΠΑ

 • Εμπειρία ως κοινωνικός επαγγελματίας λειτουργός σε οργανωμένες δομές πέραν των προαπαιτούμενων 2 ετών.
 • Εμπειρία στη διασύνδεση με κρατικές, δημοτικές, ΑΜΚΕ και κοινωνικές υπηρεσίες.
 • Εμπειρία σε ομάδες.
 • Εμπειρία στην αγωγή κοινότητας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συμμετοχή σε ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.

Κριτήρια αξιολόγησης Δομημένης Συνέντευξης για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο ΟΠΑ

 • Κατανόηση των στόχων του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και του ρόλου του υποψηφίου σε αυτό.
 • Δυνατότητα ένταξης στην ομάδα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και συνεργασίας με το υφιστάμενο προσωπικό.
 • Συμβατότητα γνώσεων και εμπειρίας με τον προσανατολισμό του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.
 • Χρονική διαθεσιμότητα για την οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κάλυψη θέσων ψυχικής υγείας στο ΟΠΑ

 • Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), έγκυρες πιστοποιήσεις (όπου ζητούνται), αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις για την τεκμηρίωση εμπειρίας.
 • Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και για τη συμπλήρωση του εντύπου πρότασης για τις θέσεις του προγράμματος Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ μπορείτε να ακολοθήσετε τον σχετικό σύνδεσμο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος-πρωτόκολλο), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 15/04/2020 (μέχρι τις 15:00).

Στοιχεία επικοινωνίας: αρμόδια κα. Κατερίνα Σταματιάδη τηλ. 210-82.03.703 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν
Αναπληρώτρια Πρύτανη ΟΠΑ